Czy komornik może obciążyć wierzyciela kosztami egzekucji?

Obowiązująca od 2019 r. Ustawa o kosztach komorniczych (u o k.k.) wprowadziła katalog zdarzeń, których wystąpienie skutkuje obciążeniem wierzyciela opłatą do  10% egzekwowanego świadczenia. Przy większych sprawach opłaty te mogą stanowić nie lada problem i narazić wierzyciela na spory wydatek.

KIEDY KOMORNIK OBCIĄŻY WIERZYCIELA KOSZTAMI?

Zgodnie z art 29 i art. 30 u o k.k. komornik obciąży wierzyciela następującymi opłatami

Rodzaj zdarzenia

Opłata dla wierzyciela

Niecelowe wszczęcie postępowania egzekucyjnego

10% kwoty wskazanej we wniosku o wszczęcie egzekucji

Wskazanie we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem

10% kwoty wskazanej we wniosku o wszczęcie egzekucji

Złożenie wniosku o umorzenie egzekucji bez wykazania, że ma to związek z otrzymaniem wpłaty bezpośrednio od dłużnika

5% lub 10% egzekwowanego świadczenia

Umorzenie postępowania w wyniku bezczynności wierzyciela

5% lub 10% egzekwowanego świadczenia


CO WIERZYCIEL POWINIEN ZROBIĆ, ABY NIE NARAZIĆ SIĘ NA KOSZTY?

1. Przede wszystkim we wniosku egzekucyjnym powinien wskazać prawidłowe dane dłużnika wraz z jego adresem oraz aktualną kwotę zadłużenia. Nawet jeżeli po wszczęciu egzekucji wierzyciel sam dopatrzy się, że nie uwzględnił częściowej wpłaty dłużnika, to sprostowania czy pisma wyjaśniające mogą okazać się niewystarczające do uniknięcia kosztów.

2. Przed wszczęciem egzekucji należy sprawdzić, czy dłużnik nie jest w upadłości lub restrukturyzacji. Jest to o tyle problematyczne, że narzędzia do weryfikacji dostępne w internecie nie są aktualizowane on-line.  Dlatego informacje te najlepiej sprawdzić bezpośrednio w sądzie.

3. Prowadząc egzekucję ze spółki kapitałowej, ważne jest, aby spółka – dłużnik posiadała osobę do jej reprezentacji. Brak takiej osoby skutkuje zawieszeniem postępowania egzekucyjnego i wezwaniem wierzyciela do ustanowienia kuratora dla spółki. Jeśli wierzyciel nie ustanowi kuratora, to fakt ten może zostać zakwalifikowany jako bezczynności wierzyciela, prowadząca do umorzenia egzekucji. Sytuacja jest więc patowa, bo wierzyciel staje przed dylematem – pokryć koszty ustanowienia kuratora czy pokryć koszty umorzenia egzekucji z powodu bezczynności.

4. Inna kwestia dotycząca bezczynności, za którą wierzyciel może zapłacić, wiąże się z zawieszeniem postponowania egzekucyjnego i niewznowieniem go przez ponad 6 miesięcy.

5. Wierzyciel musi też informować komornika w przypadku zawarcia z dłużnikiem porozumienia lub dokonania przez dłużnika bezpośredniej wpłaty.

6. Z ustawy nie wynika wprost jakimi kosztami może zostać obciążony wierzyciel, gdy egzekucja zostanie umorzona z powodu uchylenia klauzuli wykonalności. Wątpliwości można mieć również jak potraktowany zostanie wierzyciel, gdy okaże się, że dłużnik umarł przed wszczęciem egzekucji

Bezsprzecznie obowiązujące od 2019 r. regulacje prawne stawiają przed wierzycielem większe wymagania dotyczące staranności i zaangażowania w prowadzenie egzekucji. Nieznajomość prawa, niedbalstwo i bezczynność mogą spowodować dodatkowe straty.

Jeśli komornik obciążył Cię kosztami i uważasz, że nie jest to zasadne, pamiętaj, że na złożenie zażalenia masz tylko 7 dni. Zadzwoń do nas, sprawdzimy, czy możemy Ci pomoc.

Oferujemy też pomocy w dochodzeniu należności od dłużnika na każdym etapie postępowania.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285