Co zrobić, gdy dłużnikowi przysługuje spadek.

Co może zrobić wierzyciel, jeżeli dłużnik – osoba fizyczna – nie posiada żadnego majątku, a windykacja w tym egzekucja komornicza jest bezskuteczna? Jednym z możliwych rozwiązań jest egzekucja z majątku, który przysługuje dłużnikowi w spadku. Niestety dłużnicy świadomi swoich zobowiązań, chcąc ochronić mienie spadkowe przed wierzycielami przyjmują różne strategie działania np:
– nie wszczynają postępowania spadkowego,
– po przyjęciu spadku nie dokonują zmian własności w księgach wieczystych,
– celowym nie przyjmują spadku.
– zrzekają się prawa do zachowku.

Jednak nawet taka zapobiegliwość dłużnika na nic się zda, jeśli wierzyciel umiejętnie wykorzysta przysługujące mu prawa i aktywnie przeprowadzi czynności zmierzające do wyegzekwowania należności. Kolejność tych działań wygląda następująco:
– ustalenie osób, które są lub w przyszłości mogą być spadkodawcami dłużnika,
– ustalenie czy spadkodawcy zmarli, jeżeli tak to kiedy,
– ustalenie czy zostało po nich przeprowadzone postępowanie spadkowe,
*jeżeli tak to należy uzyskać postanowienie sądu lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia
*jeżeli nie to należy niezwłocznie poprzez komornika zająć prawo do dochodzenia praw i roszczeń związanych ze spadkiem a następnie wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku
– ustalenie majątku spadkodawców ze szczególnym uwzględnieniem  nieruchomości wraz z numerami ich ksiąg wieczystych,
– sprostowanie prawa własności mienia spadkowego np. poprzez zmianę właściciela nieruchomości
– ustanowienie zabezpieczenia roszczenia np. poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej,
– przeprowadzenie egzekucji komorniczej, przy czym co ważne wierzyciel, który ustanowi zabezpieczenie przed wszczęciem egzekucji będzie korzystał w pierwszeństwie w zaspokojeniu swojej wierzytelności.

Przestawiona powyżej procedura z pewnością nie jest łatwa do przeprowadzenia. Problemem dla wierzyciela może być już samo ustalenie danych potencjalnych spadkodawców i ich majątku. Z tego też względu wierzyciele niechętnie podejmują trud związany z dochodzeniem swoich roszczeń z majątku spadkowego dłużnika.
Jako firma windykacyjna oferujemy pomoc w odzyskaniu należności również w sytuacji, kiedy dłużnikowi przysługuje spadek lub prawo do zachowku. Zapraszamy do kontaktu info@server207742.nazwa.pl.

Opublikowany artykuł nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Edyta Koziarska


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285