Jak odzyskać zadatek?

Wpłacając zadatek, powinieneś wiedzieć, że:

  • zadatek to nie zaliczka,
  • zadatek przepadnie – jeśli umowa nie zostanie zrealizowana z Twojej winy,.
  • zadatek podlega zwrotowi w podwójnej wysokości – jeśli przyjmujący zadatek nie wywiąże się z umowy

Rozliczenie zadatku wydaje się więc proste i klarowne, ale bywa, że sprawy o zadatek wiążą się z długimi procesami sądowymi, a do ostatecznego rozstrzygnięcia angażowany jest nawet Sąd Najwyższy. Dowiedz się zatem co zrobić, aby skutecznie odzyskać zadatek w razie niewywiązania się z umowy przez kontrahenta.

Przed wpłaceniem zadatku

Ustal, czy osoba lub firma odbierająca zadatek jest wypłacalna. Jeśli zadatek przekażesz bankrutowi lub oszustowi, to nie tylko nie odzyskasz podwójnej wartości zadatku, ale prawdopodobnie stracisz wpłaconą kwotę.
Upewnij się, czy umowa, na podstawie której zamierzasz dochodzić należności, faktycznie dotyczy zadatku, a nie zaliczki. Nie chodzi tu o samo zastosowane nazewnictwo, ale ustalenie, czy zapisy umowy odpowiadają wymogom dotyczącym zadatku, określonym w art. 394 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (sejm.gov.pl) Nawet we wzorach umów publikowanych w internecie, określenia zadatek i zaliczka bywają stosowane zamiennie, przez co trudno jednoznacznie stwierdzić, jakie roszczenie będzie przysługiwało Ci od dłużnika.

Jak zażądać zwrotu podwójnego zadatku?

Jeśli wpłaciłeś zadatek, a Twój kontrahent nie wykonał we wskazanym terminie umowy, możesz bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy oraz zażądać zwrotu podwójnej kwoty zadatku. Oświadczenie o odstąpieniu możesz wysłać łącznie z wezwaniem do zapłaty. Pamiętaj, że niezłożenie oświadczenia, może spowodować oddalenie pozwu o zwrot zadatku.

Czy poza zwrotem zadatku można ubiegać się o odszkodowanie?

Odpowiadając na to pytanie, posłużymy się wyrokiem Sądu Najwyższego (Sygn. akt I CSK 149/11) który stwierdził że jeżeli, mimo zastrzeżenia zadatku, umowa nie została wykonana, dochodzi do zbiegu dwóch uprawnień: wynikającego z art. 394 § 1 k.c. (zadatek) oraz z art. 471 k.c. (odszkodowanie) i osobie, której interes został naruszony przez niewykonanie umowy służy wybór między tymi uprawnieniami. W zależności od tego, co jest lepsze dla ochrony jej uzasadnionego interesu może skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 394 § 1 k.c. lub żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. Jeżeli szkoda, którą poniosła zostanie zrekompensowana przez zadatek, skorzysta z uprawnienia przewidzianego w art. 394 § 1 k.c., natomiast gdy w związku z niewykonaniem zobowiązania poniesie szkodę, której zadatek nie rekompensuje, przysługuje jej prawo do odszkodowania na zasadach przewidzianych w art. 471 i nast. k.c”
Jeżeli więc szkoda poniesiona przez Ciebie jest większa niż podwójna kwota zadatku, powinieneś pójść drogą odszkodowania. Pamiętaj jednak, że będziesz musiał dokładnie i przekonująco wykazać i uzasadnić jej wysokość, w przeciwnym razie sąd może uznać, że jedyną szkodą jest kwota wpłaconego zadatku i zasądzi zwrot wpłaconej kwoty.

Jak windykować zadatek?

Samo wezwanie do zapłaty raczej nie przyniesie skutku, zwłaszcza jeśli zadatek dotyczył większej kwoty. Zobowiązani chwytają się wszelkich forteli, które pozwoliłby im uniknąć wypłaty środków w podwójnej wysokości. Potrafią się także doskonale przygotować na ewentualny pozew sądowy, o czym świadczą niektóre wyroki, oddalające powództwo o zapłatę.
Z racji tego, że na naszą stronę zaglądają również dłużnicy, to nie będziemy ich instruować jak utrudnić windykację zadatku. Natomiast jeśli jesteś wierzycielem i potrzebujesz wsparcia w odzyskaniu należności, skontaktuj się z nami.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285