Majątek dłużnika w leasingu

Dla dłużników prowadzących działalność gospodarczą leasing ruchomości i nieruchomości wydawać się może doskonałym narzędziem pozwalającym na ochronę posiadanego majątku przed komornikiem. Bywa tak, że dłużnik mieszka w pięknym domu i porusza się drogim autem, a komornik rozkłada ręce i umarza egzekucje ponieważ formalnym właścicielem majątku jest firma leasingowa. O ile komornik w takiej sytuacji faktycznie jest bezradny to sam wierzyciel posiada uprawnienia, których umiejętne wykorzystanie może doprowadzić do odzyskania należności.

Co może zrobić wierzyciel, gdy dłużnik posiada majątek objęty umową leasingu.

W pierwszej kolejności należy ustalić składniki majątku objętego leasingiem. W przypadku ruchomości taką informację możemy uzyskać od komornika, który w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego złożył zapytanie do rejestru CEPIK. Niestety w przypadku nieruchomości nie jest to już tak proste bowiem komornik nie ma możliwości ustalenia numerów ksiąg wieczystych nieruchomości, których właścicielem jest leasingodawca. Dlatego też ustalenia te wierzyciel winien przeprowadzić we własnym zakresie lub skorzystać z pomocy wywiadowni gospodarczej.

Po zgromadzeniu informacji o majątku objętym umową leasingu,  wierzyciel wstępując w prawa dłużnika ustala wszystkie szczegóły związane z treścią umowy zawartej pomiędzy leasingodawcą a dłużnikiem oraz aktualnym stanem jej realizacji. Poczynione ustalenia pozwolą w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach przejąć przedmiot leasingu na własność bądź też przeprowadzić z niego egzekucję poprzez komornika.

Oczywiście w niniejszym artykule nie sposób przedstawić Państwu schematu działania ze względu na różnorodność umów leasingu występujących w obrocie gospodarczym. Niemniej zachęcam Państwa do zgłębienia przedstawionego zagadnienia i dochodzenia swoich roszczeń nawet w przypadku który przez większość prawników uznawany jest za niemożliwy do zrealizowania. Z naszego doświadczenia wynika bowiem, że odzyskanie należności z przedmiotu objętego leasingiem jest możliwe.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285