Pozew o zapłatę faktur – wzór dla przedsiębiorcy

W Internecie dostępnych jest mnóstwo wzorów pozwów o zapłatę, jednak większość z nich jest ogólna i dotyczy dochodzenia wszystkich możliwych należności np. czynszów, pożyczek, wynagrodzeń itp. Dlatego zdecydowaliśmy się na umieszczenie  wzoru pozwu, dedykowanego przedsiębiorcom, którzy postanowili pozwać swoich dłużników, również przedsiębiorców o zapłatę faktur.
Poniższy przykład pozwu dotyczy dochodzenia należności pomiędzy firmami z uwzględnieniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
. To ważne, bowiem na podstawie tejże ustawy, wierzyciel może żądać od pozwanego kontrahenta zapłaty kosztów rekompensaty odzyskania należności oraz odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, które są wyższe od odsetek za opóźnienie.

Jak przygotować się do złożenia pozwu o zapłatę:

1. Zbierz wszystkie dowody świadczące o istnieniu wierzytelności (fv, zlecenia, uznania, salda, wezwania do zapłaty itp.)
2. Ustal właściwość rzeczową sądu (sprawy do 75 tys. zł rozpatrują sądy rejonowe, powyżej 75 tys. zł okręgowe).
3. Ustal właściwość miejscową sądu (najczęściej jest to sąd właściwy miejscowo dla pozwanego).
4. Oblicz opłatę sądową od pozwu i wpłać ją na rachunek bankowy sądu.

Teraz możesz przystąpić do przygotowania pozwu na podstawie poniższego wzoru.

Przykład pozwu o zapłatę faktur – dla przedsiębiorców

………………………… dnia…………………..

SĄD REJONOWY / OKRĘGOWY W ………………….

…..WYDZIAŁ GOSPODARCZY

………………………………………………….

Strona Powodowa – …………………………………..

Strona Pozwana – ……………………………………..

Wartość przedmiotu sporu: ……………….zł

POZEW O ZAPŁATĘ W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM

W imieniu strony powodowej, wnoszę o zasądzenie od pozwanego nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym:

1/ kwoty ……………………….. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych, liczonymi:

– od kwoty ………….zł od dnia ………………..r. do dnia zapłaty,

– od kwoty ………….zł od dnia ………………..r. do dnia zapłaty.

2/ kwoty ………………… zł stanowiącej rekompensatę odzyskiwania należności.

3/ kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych.

W razie wniesienia przez stronę pozwaną sprzeciwu od nakazu zapłaty wnoszę o:

1/ rozpoznanie sprawy w postępowaniu gospodarczym i zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwoty …………………-zł wraz z odsetkami oraz kosztów postępowania z uwzględnieniem poniesionych przez powoda opłat,

2/ rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda.

Nadto wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów na następujących dokumentach:
– (wskazanie dowodów)

U Z A S A D N I E N I E

W okresie od ………….. do …………….2022r. pozwany, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zakupił u strony powodowej towar. W związku z powyższym, zostały pozwanemu przez stronę powodową wystawione faktury VAT. Wysokość należności oraz termin płatności faktur zostały wskazane w ich treści.

Dowód 1: uwierzytelnione kopie faktur VAT nr …………………

Dowód 2: wydruk z serwisu CEIDG /KRS potwierdzający prowadzenie przez pozwanego działalności gospodarczej.

Omów okoliczności powstania zobowiązania i zasadność roszczenia powołując się przy tym na wszystkie posiadane dowody, które zamierzasz dołączyć do pozwu.

Ponieważ pozwany nie uregulował powyższego zobowiązania w terminie, strona powodowa, bezpośrednio, podjęła próbę polubownego załatwienia sprawy przed jej skierowaniem na drogę postępowania sądowego, wzywając pozwanego do dobrowolnej spłaty zadłużenia.

Dowód 3: uwierzytelniona kserokopia wezwania do zapłaty z dnia ……… r. wraz z potwierdzeniem nadania listu poleconego.

Ponieważ do dnia wniesienia niniejszego pozwu pozwana nie uregulowała powyższego zobowiązania, skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego stało się konieczne i w pełni uzasadnione.

Dodatkowo, obok należności głównej wraz z odsetkami i kosztami postępowania, niniejszym pozwem strona powodowa dochodzi od strony pozwanej zapłaty rekompensaty za koszty odzyskiwania należności objętych niniejszym pozwem w łącznej kwocie ………… stanowiącej równowartość kwoty 40 euro/ 70 euro/ 100 euro przeliczonej na złote, według średniego kursu EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym należność z tytułu odsetek stała się wymagalna, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Nr faktury

Kwota należności

Termin wymagalności

Miesiąc poprzedzający wymagalność

Kurs euro

Równowartość 40/70 euro

      
      

Podstawą prawną niniejszego roszczenia jest przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403.).

Powołując się na przepis art. 10 ust. 3 w/w ustawy, zgodnie z którym uprawnienie do kwoty 40/70/100 EURO przysługuje od każdej transakcji handlowej (a także w przypadku świadczenia spełnianego częściami od każdej niezapłaconej części), strona powodowa domaga się zasądzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności od każdej z odrębnych transakcji handlowych przeprowadzonych między stronami, udokumentowanych powyżej przywołanymi fakturami VAT.

Powyższa kwota została wliczona do wartości przedmiotu sporu.

Terminy wymagalności roszczeń z tytułu należności głównych z faktur …………………………zostały wskazane w tabeli powyżej.

Załączniki:

1. Dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu;

2. Wydruk CEIDG/KRS powoda;

3. Dowody powołane w pozwie;

4. Odpis pozwu z dowodami.


Zanim jednak samodzielnie złożysz pozew o zapłatę, skontaktuj się z nami i sprawdź, dlaczego windykacja za naszym pośrednictwem może okazać się lepszym rozwiązaniem niż dochodzenie należności we własnym zakresie.

Zlecając nam windykację, w przypadku skierowania sprawy do sądu:
1. Za zastępstwo procesowe zapłaci Twój dłużnik.
2. Nie musisz obawiać się konsekwencji popełnienia błędów w pozwie, w tym przedawnienia należności, bowiem tylko skuteczne wniesienie pozwu zgodnie z art. 123 § 1 pkt 1 k.c. – przerywa bieg przedawnienia.
3. Twoja sprawa będzie na bieżąco monitowana w sądzie, a Ty będziesz informowany o jej aktualnym statusie.

Pamiętaj też, że samo uzyskanie nakazu nie jest jednoznaczne z odzyskaniem pieniędzy.

Więcej na ten temat dowiesz się TU (Windykacja komornicza – Blog (e-progress.com.pl)


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285