POŻYCZKA BEZ PISEMNEJ UMOWY

Dobry zwyczaj nie pożyczaj – to oczywiście najprostszy sposób na uniknięcie problemu z odzyskaniem przedmiotu pożyczki. Jeżeli jednak zdecydujemy się na jej udzielenie to przede wszystkim powinna mieć ona formę pisemną.

Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona na piśmie (art. 720§2 k.c.)

Niezachowanie formy pisemnej skutkuje tym, że w przypadku dochodzenia roszczenia przed sądem niedopuszczalny będzie dowód z przesłuchania świadków i stron. Wyjątki od tej reguły są szczegółowo określone w art. 74§2 k.c.§ 2.

Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny,

(1)jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę,

(2) jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo,

(3) jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.

O ile punkt pierwszy i drugi. nie budzą żadnych wątpliwości, to dokładniejszego rozwinięcia wymaga punkt trzeci. Pomocną interpretację tego przepisu odnajdziemy w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2004 (sygn II CK 527/03)

„Tzw. początkiem dowodu na piśmie, czyli dokumentem wykazującym iż czynność została dokonana, może być (…) list, dowód wpłaty, wycinek prasowy, wydruk komputerowy, telefaksowy, telegram itp.”

Oznacza to, że dysponując np. potwierdzeniem wykonania przelewu bankowego, można przesłuchiwać strony i świadków na okoliczność udzielonej pożyczki. Warto jednak przed wytoczenie powództwa w oparciu o dowód wpłaty rozważyć, czy w konkretnym przypadku zamiast udowadniania faktu udzielenia pożyczki nie lepiej powołać się na art 405 k.c.

Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Opierając się na powyższym artykule możemy uniknąć długotrwałego procesu sądowego. Wybór właściwej podstawy prawnej, na której oparte zostanie powództwo należy więc poprzedzić szczegółową analizą wszystkich okoliczności i dowodów związanych ze sprawą. Powołanie się na niewłaściwy artykuł a nawet wadliwie wysłane wezwanie do zapłaty może utrudnić odzyskanie należności od dłużnika.

Jeżeli mają Państwo problem z odzyskaniem należności z powodu braku pisemnej umowy pożyczki zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w tym zakresie.

Edyta Koziarska

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285