SPRZEDAŻ Z ZASTRZEŻENIEM WŁASNOŚCI

Wielu przedsiębiorców chcąc zabezpieczyć się na wypadek braku zapłaty za sprzedany towar, w treści zawieranych umów zastrzega sobie prawo własności do sprzedanej rzeczy do czasu uiszczenia przez nabywcę zapłaty powołując się przy tym na art 589 k.c.

Jeżeli sprzedawca zastrzegł sobie własność sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia ceny, poczytuje się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy nastąpiło pod warunkiem zawieszającym.

Poniżej omówimy jak w praktyce wygląda realizacja praw przysługujących sprzedającemu w przypadku, gdy kupujący nie zapłaci za zakupiony towar, a sprzedający zastrzegł sobie prawo własności do momentu zapłaty ceny przez kupującego. W tym celu założyliśmy trzy rożne możliwe scenariusze związane z taką sprzedażą:

  • Towar cały czas pozostawał u sprzedawcy – umowa sprzedaży stała się nieważna, firma może towar sprzedać innemu kontrahentowi.
  • Towar po sprzedaży został przekazany kupującemu – umowa sprzedaży stała się nieważna, kontrahent winien towar zwrócić sprzedającemu jednak tego nie robi. Wówczas firmie przysługuje roszczenie o zwrot rzeczy na postawie art 222 k.c. Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. Po wydaniu wyroku, firma składa wniosek do komornika o odbiór towaru od kontrahenta. Należy przy tym pamiętać, iż wystąpienie z pozwem o wydanie rzeczy wyklucza możliwość wystąpienia z pozwem o zapłatę i odwrotnie – jeżeli sprzedawca wystąpił na drogę sądową o zapłatę ceny, nie może następnie domagać się wydania mu sprzedanej rzeczy z powołaniem się na zastrzeżenie własności.
  • Towar przekazany kupującemu został zajęty przez komornika prowadzącego postępowanie na wniosek innych wierzycieli kontrahenta – sprzedający może domagać się zwolnienia towaru tylko w przypadku przewidzianym w art 590 k.c.Jeżeli rzecz zostaje kupującemu wydana, zastrzeżenie własności powinno być stwierdzone pismem. Jest ono skuteczne względem wierzycieli kupującego, jeżeli pismo ma datę pewną. (czyli potwierdzoną urzędowo np. przez notariusza).

Reasumując – korzystanie z art. 589 k.c. jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem transakcji i w niektórych sytuacjach może okazać się dobrym rozwiązaniem, należy jednak pamiętać że przekazując kupującemu towar należy zachować pisemną formę zastrzeżenia własności oraz dla bezpieczeństwa datę pewną.

Jeżeli macie Państwo pytania odnośnie tego oraz innych sposobów zabezpieczenia transakcji to zapraszam do kontaktu.

Opublikowany artykuł nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Witold Mleczko

Artykuły, które warto przeczytać:

Ubezpieczenie należności w praktyce

Jak zabezpieczyć wierzytelność

Za prawnika zapłaci dłużnik


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285