WINDYKACJA FIRMY BUDOWLANEJ

Cechą charakterystyczną dla branży budowlanej jest realizowanie usług z wykorzystaniem podmiotów trzecich. Właściwie każda duża inwestycja to szereg wzajemnych powiązań podwykonawczych niosących ze sobą ryzyko trafienia na nieuczciwego kontrahenta. Niestety w sektorze budowlanym wielu przedsiębiorców traktuje kredyt kupiecki jako najtańszą formę kredytowania. Wierzycielowi zawsze można powiedzieć – nie płacę, bo moi klienci też mi nie płacą. Bardziej cyniczni dłużnicy idą dalej kwestionując jakość wykonanych usług oferują zapłatę za kilka miesięcy pod warunkiem częściowej redukcji zobowiązania.
Poniżej zamieszczamy kilka rad, których zastosowanie ułatwi odzyskanie należności od firmy budowlanej.

1. Sprawdzenie kontrahenta
Przed rozpoczęciem współpracy i udzieleniem kredytu kupieckiego należy ustalić następujące informacje o kontrahencie:

  • od kiedy jest zarejestrowany w CEIDG lub w KRS – (są spółki, które powstają do realizacji tylko jednej inwestycji i należy na nie szczególnie uważać),
  • jaką ma opinię na lokalnym rynku,
  • czy występuje na internetowych giełdach wierzytelności,
  • jakie ma powiązania osobowe i kapitałowe z innymi podmiotami – czy właściciel oraz członkowie zarządu występują w innych firmach, jeżeli tak to jak te firmy funkcjonują. Bywa, że te same osoby tworzą kolejne podmioty, które po wykonaniu kilku kontraktów stają się niewypłacalne i ogłaszają upadłość,
  • jaki posiadają majątek – nie jest to łatwe zadanie, dlatego warto w tym zakresie skorzystać z podmiotu zewnętrznego (zapraszam do zapoznania się z naszą oferta w tym zakresie wywiad-gospodarczy

2. Udokumentowanie wierzytelności
Im lepiej udokumentujemy wierzytelność tym większa szansa na odzyskanie pieniędzy. Warto więc dopilnować, aby umowa, faktura, protokoły odbioru, karty pracy sprzętu zostały podpisane przez upoważnione do tego osoby. Ponadto wskazane jest uzyskanie oświadczenia o uznaniu roszczenia, które w przyszłości pozwoli uniknąć długotrwałego procesu, a także zminimalizuje koszty sądowe.

3. Odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy
Podwykonawcy realizując usługi budowlane mogą skorzystać z uprawnień wynikających z art. 647 § 5 k.c. i dochodzić zapłaty za wykonane prace nie tylko od wykonawcy, ale i inwestora. Należy przy tym spełnić szereg warunków i mieć na uwadze, że od 1 czerwca 2017 r. obowiązuje nowe brzmienie powyżej wskazanego artykułu. Zmiana w przywołanym artykule dotyczy ograniczenia odpowiedzialności inwestora, który odpowiada przed podwykonawcą jedynie za roboty budowlane:

  • jeżeli podwykonawca i zakres wykonywanych przez niego prac zostaną wskazani w umowie zawartej między inwestorem a wykonawcą,
  • lub jeżeli przed przystąpieniem do wykonania robót, podwykonawca lub wykonawca zgłoszą inwestorowi szczegółowy wykaz robót, które podwykonawca ma wykonać a inwestor nie złoży w ciągu 30 dni sprzeciwu wobec wykonania robót przez wskazanego podwykonawcę.

4. Kompensata wierzytelności
Często jest to najszybsza możliwość odzyskania pieniędzy. Jeżeli umowa zawarta z dłużnikiem nie wyklucza kompensaty to należy ustalić podmiot, który ma do uregulowania wobec dłużnika należność i zwrócić się do niego z propozycją potrącenia wierzytelności.

5. Postępowanie sądowe
Przed wytoczeniem powództwa istotne jest zgromadzenie dokumentów, na podstawie których możliwe będzie uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Nakaz wydany w tym trybie stwarza możliwość wszczęcia wobec dłużnika postępowania zabezpieczającego, które zwykle zniechęca dłużnika do składania sprzeciwu od nakazu zapłaty.

6. Egzekucja komornicza i postępowanie zabezpieczające
Uzyskanie nakazu zapłaty nie oznacza, że dłużnik dobrowolnie ureguluje należność. Wręcz przeciwnie wielu z nich jest świetnie przygotowanych na taką okoliczność i wcześniej ukrywa posiadany majątek. Oddanie więc sprawy do przypadkowego komornika może zakończyć się bezskutecznością egzekucji. Kluczem do sukcesu w postępowaniu egzekucyjnym jest ustalenie przez wierzyciela lub jego reprezentanta majątku, z którego dotychczas nie prowadzono postępowania egzekucyjnego. Przede wszystkim mogą to być:

  • wierzytelności przysługujące dłużnikowi od jego kontrahentów,
  • kaucje gwarancyjne podlegające zwrotowi,
  • ruchomości objęte kredytem lub leasingiem bowiem wbrew powszechnej opinii majątek ten nie jest wyłączony spod egzekucji.

Więcej sposobów egzekucji znajdziecie Państwo tu.

7. Bezskuteczna egzekucja
Nie jest jednoznaczna z brakiem możliwości odzyskania należności. Wierzycielowi pozostaje wiele innych form nacisku na dłużnika, które mogą doprowadzić do odzyskania pieniędzy m.in.:

Zastosowanie powyższych wskazówek przyniesie efekt, jeżeli działania windykacyjne zostaną przeprowadzone:
bezzwłocznie – opieszałość w podjęciu decyzji o wszczęciu windykacji, czy też przewlekłe jej prowadzenie może doprowadzić do sytuacji, że odzyskanie należności będzie niemożliwe,
profesjonalnie – w windykacji tak jak w każdej branży, są firmy mniej i bardziej efektywne. Warto zatem przed­ podjęciem współpracy z kancelarią czy firmą windykacyjną sprawdzić, jakie ma kompetencje i doświadczenie w skutecznym odzyskiwaniu należności. Poszukiwania podmiotu, któremu chcielibyście Państwo powierzyć windykację proszę rozpocząć od kontaktu z nami.

Opublikowany artykuł nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Witold Mleczko


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285