Zakaz działalności gospodarczej dla dłużnika – wzór wniosku

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest jedną z najdotkliwszych sankcji dla dłużnika. Często samo złożenie wniosku o orzeczenie zakazu skutkuje tym, że dłużnik w obawie przed wyeliminowaniem go z obrotu gospodarczego, decyduje się na dobrowolną spłatę zaległości. Dlatego zachęcamy do korzystania z uprawnień jakie przysługują wierzycielowi na podstawie art. 373-377 Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (sejm.gov.pl)

Wobec kogo można orzec zakaz działalności gospodarczej:

 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej,
 • członka zarządu, reprezentanta lub pełnomocnika spółek handlowych.

Przesłanki do orzeczenia zakazu działalności:

Odpowiedzialność ponoszą osoby, które swoim działaniem lub zaniechaniem dopuściły się przynajmniej jednego z niżej wskazanych czynów:

 • nie złożyły w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • zarządzając przedsiębiorstwem dłużnika, istotnie przyczyniły się do niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie,
 • po ogłoszeniu upadłości nie wydały lub nie wskazały majątku, ksiąg rachunkowych, korespondencji lub innych dokumentów upadłego, w tym danych w postaci elektronicznej, do których wydania lub wskazania były obowiązane z mocy ustawy,
 • po ogłoszeniu upadłości ukrywały, niszczyły lub obciążały majątek wchodzący w skład masy upadłości,
 • jako upadły w toku postępowania upadłościowego nie wykonały innych obowiązków ciążących na nich z mocy ustawy lub orzeczenia sądu albo sędziego-komisarza, albo też w inny sposób utrudniały postępowanie.

Sankcje dla dłużnika:

 • sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej,
 • orzeczony zakaz dotyczy prowadzenia działalności lub pełnienia funkcji również w innych podmiotach, z którymi jest związany uczestnik postępowania – skutkuje to właściwie wyeliminowaniem takiej osoby z wszelkiej aktywności gospodarczej,
 •  informacja o orzeczeniu zakazu działalności gospodarczej jest upubliczniona w rejestrze CEIDG co negatywnie wpływa na wizerunek nierzetelnego przedsiębiorcy.

Jak przygotować wniosek o orzeczenie zakazu działalności gospodarczej.

 • podaj dokładne dane uczestnika postępowania, w tym adres jego zamieszkania i numer PESEL
 • wykaż, że uczestnik nie wykonał ciążących na nim obowiązków np. nie złożył w terminie wniosku o upadłość
 • uzasadnij, że podejmowane czynności lub zaniechania uczestnika wpłynęły na obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli,
 • dołącz dowody potwierdzające wskazane okoliczności np. to, że uczestnik zbył składniki majątku przed ogłoszeniem upadłości,
 • możesz wskazać innych wierzycieli wraz z  informacją o wysokości ich wierzytelności i terminach wymagalności przysługujących im płatności,
 • dokonaj opłaty sądowej w kwocie 100 zł.
 • złóż wnioski dowodowe np. zażądaj od uczestnika postępowania przedstawienia pełnej dokumentacji finansowej prowadzonego przedsiębiorstwa.

Wzór wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Poniżej umieściliśmy przykład pisma, na bazie którego można stworzyć własny dokument do sądu, odnoszący się do ustalonych w sprawie okoliczności i zebranych dowodów.

…………………, dnia ……..r.

Sąd Rejonowy w …………………….

Wydział Gospodarczy
Sekcja d.s. Upadłościowych

Wnioskodawca: …………………………………….

Uczestnik: ……………………………………

Wniosek o orzeczenie pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej

W imieniu Wnioskodawcy, na podstawie art. 373 ust. 1 pkt 1 oraz 374 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze wnoszę o:

1. Orzeczenie w stosunku do ……………………………. pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni fundacji lub stowarzyszeniu na okres lat 10

2. Obciążenie uczestnika kosztami postępowania według norm przepisanych, w tym kosztami zastępstwa prawnego.

                                                        U z a s a d n i e n i e

Stan faktyczny:
Wskaż okoliczności powstania wierzytelności.

W okresie od…. do….. uczestnik zakupił od wnioskodawcy towar o łącznej wartości 20 000 PLN nie uiszczając za niego zapłaty. Potwierdzeniem czego są następujące dowody.

Dowód:

–  kopia faktur, umowa kupna-sprzedaży itp.
Opisz co zrobiłeś w celu wyegzekwowania należności.

Wobec braku zapłaty wnioskodawca podjął działania zmierzające do wyegzekwowania należności.
Uzyskał nakaz zapłaty, złożył wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Dowód:
kopia nakazu zapłaty, pisma od komornika o stanie egzekucji, wykaz majątku dłużnika itp.
Przedstaw okoliczności świadczące o niewypłacalności dłużnika.

W toku prowadzonej egzekucji ustalono, że:
– wobec uczestnika prowadzonych było szereg innych postępowań egzekucyjnych,
– uczestnik ma zaległości wobec ZUS, US i innych wierzycieli (w tym miejscu należy wskazać informację o innych zobowiązaniach dłużnika),
– uczestnik nie posiada majątku, z którego można byłoby przeprowadzić skuteczną egzekucję (można przy tym posiłkować się wykazem majątku złożonym przez dłużnika komornikowi).

Wniosek dowodowy: przesłuchanie uczestnika na okoliczność ustalenia:
– od kiedy prowadzona przez niego firma zaprzestała bieżącego regulowania zobowiązań,
– wobec ilu podmiotów zalega z terminową zapłatą,
– j
aka jest łączna kwota wszystkich nieuregulowanych przez niego zobowiązań.

Wnioskodawca udowadnia i wywodzi co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 373 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia osoby, która ze swojej winy będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. O niewypłacalności przedsiębiorcy można mówić, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Uczestnik od dnia ………………. nie reguluje wobec wnioskodawcy zobowiązania. Aktualna wysokość jego zadłużenia wynosi…………………… Poza długiem wobec wnioskodawcy, nie reguluje również należności w stosunku do szeregu innych podmiotów o czym świadczą liczne zbiegi postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników oraz Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zdaniem wnioskodawcy już na podstawie w/w dowodu można bezspornie uznać, że uczestnik postępowania utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych a stan ten znacznie przekracza okres trzech miesięcy, wobec czego niniejszy wniosek jest zasadny. Powyższe informacje wnioskodawca zaczerpnął z pisma komornika o stanie prowadzonej sprawy. Z pisma tego wynika, że uczestnik jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania u wnioskodawcy był podmiotem niewpłacanym.
Wnioskodawca nie jest w stanie określić dokładnej daty w której uczestnik stał się niewypłacalny, bowiem nie ma możliwości prawnych ustalenia wysokości kwot i terminów wymagalności poszczególnych wierzytelności. Wobec powyższego wnosi o zobowiązanie uczestnika do złożenia oświadczenia dotyczącego:

 • od kiedy zaprzestała terminowego regulowania swoich wierzytelności,

 • wobec ilu podmiotów zalega z terminową zapłatą,

 • jaka jest łączna kwota wszystkich wymagalnych zobowiązań.

Na potrzeby niniejszego postępowania jako datę niewypłacalności uczestnika wskazuje się dzień ……., kiedy to komornik wystosował pismo o wysłuchaniu stron postępowania egzekucyjnego, w którym opisana została sytuacja majątkowa uczestnika.

Uczestnik nie składając wniosku o upadłość będąc niewypłacalnym dłużnikiem dopuścił się swoim zachowaniem co najmniej winy nieumyślnej w postaci rażącego niedbalstwa. Wina uczestnika przejawia się już bowiem w samym fakcie naruszenia przepisów prawa statuujących obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, które jako przedsiębiorca powinien znać. W tej sytuacji lekceważący stosunek do regulowania zobowiązań, oraz zaniechanie złożenia wniosku o upadłość wskazują na możliwość przypisania uczestnikowi winy.

Niewypełnienie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w sytuacji kiedy prowadzone przez uczestnika przedsiębiorstwo trwale utraciło płynność finansową, doprowadziło do pokrzywdzenia wielu uczestników obrotu gospodarczego. Dlatego też zachodzi uzasadniona potrzeba ochrony obrotu gospodarczego przed osobami, które działają na szkodę jego pozostałych uczestników naruszając zasady uczciwości i rzetelności kupieckiej oraz poczucie bezpieczeństwa prawnego.
Dodatkową przesłanką za orzeczeniem zakazu działalności gospodarczej wobec uczestnika jest fakt, że swoimi działaniami prowadził do obniżenia wartości prowadzonego przedsiębiorstwa poprzez zbywanie jego składników majątkowych.

Wszystkie wskazane wyżej okoliczności pozwalają bezsprzecznie stwierdzić, że uczestnik swoim działaniami przekroczył granice określone przepisami prawa. Konieczne jest zatem podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania uczestnika z obrotu gospodarczego, stąd też niniejszy wniosek o orzeczenie zakazu działalności. Dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez uczestnika czy to w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też spółki z ograniczona odpowiedzialnością prowadzić może do pokrzywdzenia szerokiego grona przedsiębiorców, wpływając demoralizująco na całe środowisko osób prowadzących działalność gospodarczą i utrwalić przekonanie, że korzystniej jest prowadzić działalność sprzeczną z prawem z wykorzystaniem instytucji kredytu kupieckiego do szybkiego wzbogacenia się.

W związku z powyższym, wnoszę jak na wstępie.

z poważaniem

Załączniki:

 • dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku100-zł

 • dowody powołane we wniosku

 • odpis wniosku z załącznikami dla uczestnika,

 

 

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285