Przedsądowe wezwanie do zapłaty – wzór.

Wezwania do zapłaty inicjuje proces odzyskiwania należności. Sposób, w jaki przygotujesz pierwsze pismo z żądaniem zapłaty może zadecydować o dalszych relacjach na linii wierzyciel – dłużnik.

Wezwanie do zapłaty

Treść wezwania do zapłaty powinna nieść jasny i czytelny komunikat – zapłać, bo jak nie to profesjonalnie i z pełną determinacją przeprowadzę procedurę windykacyjną. Przygotowanie pisma zacznij od sprawdzenia aktualnego adresu dłużnika. Możesz to uczynić za pośrednictwem:
Przeglądanie wpisów | Ceidg.gov.pl – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
System EKRS (ms.gov.pl)
Następnie wskaż żądaną kwotę do zapłaty wraz z wykazem dokumentów, z których ona wynika. Nie zapomnij o podaniu rachunku bankowego, na który dłużnik miałby uregulować należność.
Podpisane wezwanie, wyślij do dłużnika, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Czy wysyłka wezwania do zapłaty jest konieczna?

Tak, ponieważ zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 kpc, wymogiem formalnym pozwu jest podanie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji. Wysyłka wezwania do zapłaty jest właśnie próbą polubownego załatwienia sprawy przed jej skierowaniem na drogę postępowania sądowego. Jeśli nie podejmiesz próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu to w pozwie będziesz musiał wyjaśnić przyczyny tego zaniechania.

Kto powinien wysłać wezwanie do zapłaty?

Nie ma obowiązku, aby wezwanie do zapłaty było wysyłane przez samego wierzyciela. Wysyłkę wezwania możesz zlecić firmie windykacyjnej. Warto tak uczynić zwłaszcza w sytuacji kiedy spodziewasz się problemów z odzyskaniem należności. Wówczas wezwanie będzie stanowiło tylko preludium do przeprowadzenia pełnej ścieżki windykacyjnej.

W tym miejscu zachęcamy do kontaktu z nami – za
darmo i niezobowiązująco przedstawimy nasz pomysł na Twojego dłużnika.

Przedsądowe wezwania do zapłaty - wzór.

Miejscowość, dnia………………………

Dane wierzyciela

…………………………..

Nazwa i adres dłużnika
…………………………………

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Wzywam do ostatecznego uregulowania:
– należności głównych w kwocie ……………zł,
– odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w kwocie………………zł.
– rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (zgodnie z art 10 pkt 1 ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach
handlowych) w kwocie………………zł.
Łączną kwotę w wysokości………………….zł. proszę uregulować w terminie do dnia ………………. na poniżej wskazany rachunek bankowy
…………………………………………………………………………………

Podstawą niniejszego wezwania jest wierzytelność wynikająca z następujących dokumentów

Nazwa dokumentu Termin płatności Kwota (zł) Odsetki (zł) Rekompensata

……………………….. ……………………. …………….. ……………… ……………………

……………………….. ……………………. …………….. ……………… ……………………

……………………….. ……………………. …………….. ……………… ……………………

……………………….. ……………………. …………….. ……………… ……………………

Informuję, że brak zapłaty zobowiązania w wyżej wskazanym terminie,  spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego.

W sytuacji podjęcia rozmów z wierzycielem przed skierowaniem pozwu sądowego istnieje możliwość polubownego zakończenia sprawy.
W tym celu proszę o niezwłoczny kontakt pod nr tel. …………………

Z poważaniem

……………….…………


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285