Wniosek o rozłożenie długu na raty – wzór.

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty, ale nie jesteś w stanie uregulować płatności w wyznaczonym terminie? Zawnioskuj o rozłożenie spłaty zobowiązania na raty.

Jakie korzyści uzyskasz z rozłożenia spłaty długu na raty:

  • możliwość spłaty zadłużenia w dłuższym okresie,
  • uniknięcie kosztów związanych z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym,
  • zapobieżenie negatywnych konsekwencji związanych z zajęciem rachunków bankowych, wierzytelności, ruchomości, nieruchomości itp.
  • uniknięcie wpisu do rejestrów dłużników i na giełdy wierzytelności.

Kiedy należy złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty.

Najlepiej uczynić to w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty. Po upływie tego terminu sprawa może zostać skierowana na drogę sądową. Oczywiście na etapie postępowania sądowego rozłożenie długu na raty jest również możliwe, niemniej jednak kwota zobowiązania zostanie powiększona o koszty sądowe.

Do kogo złożyć wniosek.

Właściwym adresatem takiego wniosku jest wierzyciel lub jego pełnomocnik.
Jeśli sprawa jest w toku egzekucji komorniczej, składanie wniosku do komornika mija się z celem, bowiem komornik nie może bez zgody wierzyciela rozłożyć długu na raty.

Wzór wniosku o rozłożenie długu na raty.

………………………………………………….(Miejscowość i data)

Dłużnik:

……………………………………………….

……………………………………………….
(Adres do korespondencji)

……………………………………………….
(Numer telefonu do kontaktu)

……………………………………………….
(Adres e-mail)

Kancelaria Windykacyjna PROGRESS
ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do spłaty zadłużenia wobec:
……………....(dane wierzyciela)…………………..
w kwocie ………………………………………………..
wynikającego z tytułu następujących dokumentów:
faktura numer…………. z dnia…………………….. na kwotę……………
faktura numer…………. z dnia…………………….. na kwotę……………
faktura numer…………. z dnia…………………….. na kwotę……………
w ratach po …………………… złotych tygodniowo / miesięcznie, począwszy od ………………..(dd-mm-rrrr), aż do całkowitej spłaty zadłużenia,

Uzasadnienie wniosku o spłatę ratalną zadłużenia:
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………….
(czytelny podpis)


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285