UMOWA WINDYKACJI – NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Wierzyciel i firma windykacyjna mogą swobodnie kształtować treść umowy zlecenia windykacji.. Z reguły umowa jest sporządzana przez firmę windykacyjną, a wierzyciel akceptuje przedstawione warunki umowy, bazując na wcześniej otrzymanej ofercie. Niestety po czasie może się okazać, że zapisy umowne różnią się od wcześniej składanych wierzycielowi obietnic.

Konsekwencje nierozważnie podpisanej umowy mogą być kosztowne, dlatego warto wcześniej ustalić kilka kluczowych kwestii. Można to uczynić zadając przedstawicielowi firmy windykacyjnej poniższe pytania, co do których każda odpowiedź TAK może sygnalizować dla wierzyciela ryzyko wystąpienia problemów.

1. Czy umowa windykacji jest cesją wierzytelności?

Ryzyko – firma windykacyjna staje się nowym właścicielem wierzytelności i przejmuje wszelkie uprawnienia z nią związane, natomiast wierzyciel pierwotny traci wpływ na zakres podejmowanych działań wobec dłużnika np. skierowania sprawy na drogę sądową lub do egzekucji komorniczej.

2. Czy firma windykacyjna będzie odzyskiwała środki na własny rachunek bankowy?

Ryzyko – firma windykacyjna może okazać się nierzetelnym kontrahentem np. nie rozliczy odzyskanych środków lub zatai fakt odzyskania należności przed wierzycielem lub też zbankrutuje.

3. Czy w trakcie trwania umowy wysokość prowizji zmienia się wraz kolejnymi etapami windykacji?

Ryzyko – jeżeli prowizja przy kolejnych etapach będzie wzrastać np. postępowanie ugodowe 10%, po oddaniu sprawy do sądu 15%, po wszczęciu egzekucji komorniczej 20% to prawdopodobne jest, iż windykator będzie prowadził windykację jak najdłużej, aby doprowadzić do etapu, w którym odzyskanie wierzytelności będzie najbardziej dla niego opłacalne.

4. Czy w przypadku wypowiedzenia umowy wierzyciel zostanie obciążony prowizją?

Ryzyko – firmie windykacyjna może nie być zainteresowana odzyskaniem należności skoro i tak wierzyciel będzie zobligowany do zapłaty prowizji, jeżeli będzie chciał wypowiedzieć umowę.

5. Czy w przypadku bezskutecznej egzekucji komorniczej wierzyciel zostanie obciążony kosztami zastępstwa procesowego i egzekucyjnego?

Ryzyko – prawnikowi reprezentującemu wierzyciela nie będzie zależało na faktycznym odzyskaniu należności, a tylko na uzyskaniu korzystnego orzeczenia sądowego i wszczęciu egzekucji przez przypadkowo wybranego komornika.

6. Czy odzyskana od dłużnika należność w pierwszej kolejności zaspokaja koszty firmy windykacyjnej?

Ryzyko – firma windykacyjna po wyegzekwowaniu środków zaspokajających jej prowizję może stracić motywację do dalszego skutecznego działania.

7. Czy wierzyciel zostanie obciążony kosztami ustalenia majątku dłużnika, kosztami dojazdu do dłużnika itp?

Ryzyko – takie postanowienia umowne mogą prowadzić do obciążenia wierzyciela kosztami, które naliczane będą niezależnie od tego czy dług zostanie faktycznie odzyskany.

Wierzyciel podpisując umowę powinien w pełni rozumieć jej treść. Jeżeli jakikolwiek punkt umowy budzi jego wątpliwości lub zastrzeżenia to należy poprosić o zmodyfikowanie umowy tak, aby była ona w pełni czytelna i transparentna. Z uwagi na to, że zależy nam na wyeliminowaniu z obrotu gospodarczego postanowień umownych niekorzystnych dla wierzyciela wyrażamy gotowość do przeprowadzenia analizy zaproponowanej Państwu umowy.

Edyta Koziarska

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285