Faktury – przedawnienie. Po jakim czasie przedawniają się niezapłacone faktury?

Czy wiesz, że:

  • 2 i 3 letnie terminy przedawnienia faktur liczy się na ostatni dzień roku kalendarzowego,
  • odsetki od faktur niezapłaconych przedawniają się w innym terminie, niż odsetki od faktur zapłaconych,
  • w transporcie krajowym i międzynarodowym występują różne terminy przedawnienia.
    O tych i innych zawiłościach związanych z przedawnieniem faktur dowiesz się z poniższego artykułu.

Terminy przedawnień faktur dla wybranych działalności.

Usługi transportowe
1 rok
15 miesięcy
Transport krajowy
Podstawa prawna art. 792 k.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (sejm.gov.pl)

Roszczenia z umowy przewozu rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia dostarczenia przesyłki, a w razie całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem – od dnia, kiedy przesyłka miała być dostarczona.

Transport międzynarodowy
Podstawa prawna art. 32 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania. Genewa.1956.05.19. – Dz.U.1962.49.238 – OpenLEX

Roszczenia, które mogą wyniknąć z przewozów podlegających niniejszej Konwencji, przedawniają się po upływie jednego roku. Jednak w przypadku złego zamiaru lub niedbalstwa, które według prawa obowiązującego sąd rozpatrujący sprawę uważane jest za równoznaczne ze złym zamiarem, termin przedawnienia wynosi trzy lata. Przedawnienie biegnie:
a)  w przypadkach częściowego zaginięcia, uszkodzenia lub opóźnienia dostawy – począwszy od dnia wydania;
b)  w przypadkach całkowitego zaginięcia – począwszy od trzydziestego dnia po upływie umówionego terminu dostawy, albo, jeżeli termin nie był umówiony – począwszy od sześćdziesiątego dnia po przyjęciu towaru przez przewoźnika;
c)  we wszystkich innych przypadkach – począwszy od upływu trzymiesięcznego terminu od dnia zawarcia umowy przewozu.
Dnia, wskazanego wyżej, jako wyjściowy dla biegu przedawnienia, nie wlicza się do terminu przedawnienia.

Sprzedaż towaru i usług
2 lata
Podstawa prawna art. 554 Kodeks Cywilny

Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch

Umowa o dzieło
2 lata
Podstawa prawna Art. 646 Kodeks Cywilny

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Roboty budowlane
Czynsz z umowy dzierżawy
Umowa agencyjna
3 lata
Podstawa prawna Art. 118 Kodeks Cywilny

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

WAŻNE
Przy obliczaniu terminów przedawnień pamiętaj o ostatnim zdaniu art 118 k.c, zgodnie z którym termin przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
Przykładowo:
Jeśli wystawiłeś fakturę z tytułu sprzedaży towaru z terminem płatności do 31 marca 2022 roku to termin przedawnienia tej faktury przypadnie na dzień 31 grudnia 2024 roku. Zatem w praktyce faktura przedawni się po 2 latach i 10 miesiącach od terminu płatności.

Przedawnienie faktur – co powinieneś wiedzieć.

Wezwanie do zapłaty nie przerywa biegu przedawnienia faktur.
Wbrew obiegowej opinii, wysłanie wezwania do zapłaty, nawet listem poleconym za potwierdzeniem odbioru nie przerywa biegu przedawnienia faktur.

Dłużnik może zrzec się zarzutu przedawnienia, ale…
Dłużnik może zrzec się zarzutu przedawnienia, tylko wówczas, gdy roszczenie jest przedawnione. Wcześniejsze zrzeczenie się zarzutu jest nieważne – art 117 k.c. Bywa, że dłużnicy z premedytacją składają wierzycielowi oświadczenie o zrzeczeniu się zarzutu przedawnienia, zanim roszczenie stanie się przedawnione, po to aby wprowadzić wierzyciela w błąd, co do zamiaru spłaty należności.

Przedawnienie odsetek od faktur niezapłaconych i zapłaconych.
Odsetki od faktur zapłaconych po terminie przedawniają się jako roszczenie okresowe po 3 latach, natomiast odsetki od faktur niezapłaconych przedawniają się wraz z należnością główną.

Cierpliwość nie popłaca.

Nie traktuj powyższego artykułu jako instrukcji do obliczenia ostatecznego terminu, do którego powinieneś czekać z windykacją. Prawda jest taka, że im szybciej podejmiesz działania windykacyjne tym większe będziesz miał szanse na odzyskanie należności. Dłużnicy nie pozostają bierni w oczekiwaniu na przedawnienie swoich długów – w międzyczasie wyzbywają się majątku, zakładają nowe podmioty gospodarcze, ogłaszają upadłość itd. Nie będzie przesadą w stwierdzenie, że z każdym dniem po upływie terminu płatności, Twoje szanse na odzyskanie należności maleją, a doprowadzenie do przedawnienia roszczenia w praktyce oznacza niemożliwość jej odzyskania.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie są możliwości wyegzekwowania roszczeń z niezapłaconych faktur, skontaktuj się z nami, już teraz – telefon 518 235 285

Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285