Jak zabezpieczyć płatność

Zabezpieczenie wierzytelności, która stanie się wymagalna w przyszłości zwiększa prawdopodobieństwo jej odzyskania oraz zmniejsza koszty związane z jej egzekwowaniem. Poniżej przedstawiam  wybrane, najefektywniejsze sposoby zabezpieczenia wierzytelności:

1. Hipoteka umowna
Ustanawiana jest za zgodą właściciela nieruchomości wyrażoną w formie aktu notarialnego. Wierzyciel hipoteczny ma prawo do zaspokojenia się z nieruchomości w przypadku niespłacenia przez dłużnika wierzytelności zabezpieczonej hipoteką w określonym terminie.

Zalety: właściciel nieruchomości nie musi być dłużnikiem,
– zbycie nieruchomości nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem nieruchomości,
– wierzyciel hipoteczny ma uprzywilejowaną pozycję w podziale kwot uzyskanych w toku egzekucji komorniczej oraz w razie upadłości dłużnika
Wady opłaty związane z taksą notarialną, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opłatą sądowa od wniosku o ustanowienie hipoteki.
Ważne uwagi: istotna jest weryfikacja aktualnego stanu nieruchomości min. obciążeń hipotecznych, służebności, ewentualnych egzekucji komorniczych
– dodatkowo zaleca się uzyskanie od dłużnika dobrowolnego poddania się egzekucji.
Kiedy stosować zalecana przy kwotach powyżej 100 tys. zł. i transakcjach wysokiego ryzyka, z długim terminem płatności.

 

2. Dobrowolne poddanie się egzekucji
Jest to oświadczenie dłużnika zawarte w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w razie braku zapłaty określonej sumy pieniężnej we wskazany terminie.

Zalety: postępowania sądowe sprowadza się do uzyskania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności
Wady koszty związane z taksą notarialną
Ważne uwagi: sąd nadając klauzulę nie bada sprawy pod katem merytorycznym,
– błędy w akcie notarialnym mogą spowodować jego nieważność
Kiedy stosować zalecana przy kwotach powyżej 100 tys. zł. i transakcjach wysokiego ryzyka, przy długim terminie zobowiązania

 

3. Zastaw rejestrowy
Do ustanowienia zastawu rejestrowego wymagane jest zawarcie umowy o ustanowienie zastawu (tzw umowa zastawnicza), w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz wpis do rejestru zastawów.

Zalety: zastawca (właściciel ruchomości) nie musi być dłużnikiem,
– zbycie ruchomości przez zastawcę nie narusza prawa zastawnika (osoba na rzecz której ustanowiony jest zastaw) – może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem ruchomości,
– istnieje możliwość zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zastawu bez przeprowadzenia postępowania sadowego,
– zastawnik ma uprzywilejowaną pozycję w podziale kwot uzyskanych w toku egzekucji komorniczej oraz w razie upadłości dłużnika
– niskie opłaty za ustanowienie i wykreślenie zastawu
Wady brak
Ważne uwagi: umowa zastawu rejestrowego musi dokładnie precyzować rzecz objętą zastawem oraz być zgłoszona w sądzie w wydziale gospodarczym prowadzącym rejestr zastawów
Kiedy stosować zalecana przy każdej ryzykownej transakcji

 

4. Weksel
Jest to dokument zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłacenia określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie określonej osobie

Zalety: brak kosztów,
– zmniejsza ewentualne koszty postępowania sądowego
– nakaz z weksla pozwala na szybkie wszczęcie egzekucji komorniczej, nawet jeżeli orzeczenie jest nieprawomocne.
Wady ryzyko, że wystawca weksla nie będzie posiadał majątku
Ważne uwagi: należy ustalić majątek wystawcy weksla,
– wskazane jest posiadanie deklaracji wekslowej,
– należy zachować szczególną ostrożność przy wypełnianiu weksla, gdyż istniej ryzyko popełnienia błędów, które spowodują jego nieważność
– można połączyć z poręczeniem wekslowym np. ze strony małżonka dłużnika
Kiedy stosować zalecana przy każdej ryzykownej transakcji, gdy niemożliwe jest ustanowienie zastawu rejestrowego lub hipoteki.

 

5. Poręczenie
To zobowiązanie poręczyciela względem wierzyciela do wykonania zobowiązania na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.

Zalety: brak kosztów
Wady ryzyko, że poręczyciel nie będzie posiadał wystarczającego majątku
Ważne uwagi: należy ustalić majątek dłużnika oraz poręczyciela
– w umowie należy określić termin i kwotę do jakiej zostało udzielone poręczenie a także wskazać że udzielone poręczenie ma charakter solidarny z zobowiązaniem dłużnikiem
Kiedy stosować zalecana przy każdej ryzykownej transakcji gdy niemożliwe jest ustanowienie zastawu rejestrowego lub hipoteki

Tematyka zabezpieczeń jest bardzo obszerna, dlatego jeżeli po zapoznaniu się z wybranymi ich aspektami masz pytania lub wątpliwości to zapraszamy do kontaktu. Pomożemy w wyborze optymalnego zabezpieczenia dla Twojej wierzytelności.

 

Opublikowany artykuł nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Edyta Koziarska

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285