PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU – WZÓR UMOWY

Przystąpienie do długu polega na przyjęciu przez osobę trzecią odpowiedzialności za zobowiązanie dłużnika. Po zawarciu umowy przystępujący do długu wraz z dłużnikiem ponoszą odpowiedzialność solidarną za spłatę zobowiązania, tym samym dłużnik nie zostaje zwolniony z obowiązku zapłaty.

Korzyści dla wierzyciela:

  • zyskuje dodatkowego dłużnika nie tracąc pierwotnego
  • brak kosztów związanych z zawarciem umowy
  • zawarcie umowy może skutkować przerwaniem biegu przedawnienia wierzytelności.

Korzyści dla dłużnika:

  • ma lepszą pozycję negocjacyjną np. może uzyskać zgodę wierzyciela na ratalną spłatę zobowiązania, a nawet częściową redukcję kosztów ubocznych
  • zastrzeżenia umowne mogą uchronić dłużnika przed sądem i komornikiem, a tym samym ograniczyć dodatkowe koszty związane z dochodzeniem należności.

Na co zwrócić uwagę:

  • czy osoba przystępująca do długu posiada majątek
  • czy przystąpienie do długu nie jest elementem gry na czas ze strony dłużnika
  • czy treść umowy i jej forma pozwolą na ewentualne dochodzenie należności na drodze sądowej w postępowaniu nakazowym.

Przepisy prawa nie definiują wymogów formalnych związanych z zawarciem umowy przystąpienia do długu. W obrocie funkcjonuje wiele szablonów umów, poniżej zamieszczamy wzór umowy stosowany w naszej firmie.

 

                                                                  UMOWA O PRZYSTĄPIENIE DO DŁUGU

 

zawarta w ……………………….. w dniu ……………….

pomiędzy:

 

…………………………………………
zwanym dalej „Wierzycielem”,
a

………………………………………..
zwaną dalej „Przystępującą do długu”,

oraz

……………………………………….
zwanego dalej „Dłużnikiem”.

§ 1
Strony zgodnie oświadczają, że Dłużnik posiada bezsporne i nieuregulowane zobowiązanie względem Wierzyciela wynikające z ………………………………………… kwocie ……….. zł należność podstawowa oraz odsetki.

§ 2
1. Przystępująca do długu, mocą niniejszej umowy, przystępuje do całości zobowiązań Dłużnika opisanych w § 1 – w zakresie należności głównej oraz wszelkich należności ubocznych istniejących lub mogących powstać w związku z tymi zobowiązaniami w przyszłości.
2. Dłużnik nie zostaje zwolniony z długu. Odpowiedzialność Przystępującej do długu oraz Dłużnika jest odpowiedzialnością solidarną, a Wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od obu zobowiązanych łącznie lub od każdego z osobna. Zaspokojenie Wierzyciela przez jednego ze zobowiązanych zwalnia drugiego zobowiązanego.

§ 3
Przystępująca do długu oraz Dłużnik – solidarnie – zobowiązują się dokonać na rzecz Wierzyciela zapłaty całości zobowiązań objętych niniejszą umową według poniższego harmonogramu:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

§ 4
1. W razie braku terminowej zapłaty którejkolwiek z rat określonych w § 3 niniejszej ugody, Wierzyciel po upływie 3 dni roboczych od wymagalności raty ma prawo żądania natychmiastowej zapłaty całości należności objętej niniejszą umową zarówno od Przystępującej do długu oraz Dłużnika.

2. Dłużnik i Przystępująca do długu zobowiązują się do dokonywania wpłat na konto Wierzyciela
Numer rachunku ……………………………………………..

§ 5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej dla swej ważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
4. Strony niniejszej umowy zobowiązane są do informowania się wzajemnie o wszelkich zmianach adresów do korespondencji. W przypadku braku takiej informacji korespondencje wysłane na adres wymieniony w umowie uważa się za dostarczoną.

WIERZYCIEL                                   PRZYSTEPUJĄCY DO DŁUGU                                           DŁUŻNIK

 

………………………………                               …………………………………………                 ……………………………………


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285