Ugoda z dłużnikiem – wzór

Wydawać by się mogło, że zawarcie ugody z dłużnikiem to nieskomplikowana sprawa, niewymagająca pomocy profesjonalisty, ale nic bardziej mylnego! Błędnie zawarta ugoda może spowodować dla wierzyciela więcej szkody niż pożytku.

Czy warto zawierać ugodę z dłużnikiem?

Tak, bo jeśli dłużnik będzie wywiązywał się z ugody to jako wierzyciel:
– unikniesz sprawy sądowej oraz przymusowego dochodzenia należności,
– utrzymasz z dłużnikiem dobre relacje biznesowe.

Tak, bo jeśli dłużnik nie zrealizuje ugody to jako wierzyciel:
– będziesz miał możliwość skierowania sprawy do sądu w postępowaniu nakazowym, a tym samym zapłacisz czterokrotnie niższy wpis sądowy,
– unikniesz długotrwałego procesu sądowego, jeżeli ugoda będzie zawierała uznanie zobowiązania za bezsporne.

Najczęstsze błędy w ugodach

  • w imieniu dłużnika podpis składa osoba nieuprawniona np. księgowa,
  • brak podpisów na każdej ze stron ugody,
  • brak uznania wierzytelności za bezsporną i wymagalną,
  • brak zapisu, że w razie braku terminowej wpłaty którejkolwiek raty, cała należność stanie się wymagalna,
  • w sytuacji toczącego się postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika, zawierając ugodę należy pamiętać o kosztach komorniczych (art. 29 Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (sejm.gov.pl)

Jak negocjować ugodę z dłużnikiem

  • uzyskaj dodatkowe zabezpieczanie roszczenia, np. przystąpienie do długu innej osoby, poręcznie, hipotekę lub zastaw rejestrowy),
  • nie odkładaj płatności rat na odległe terminy, istnieje bowiem ryzyko, że dłużnik zawiera ugodę tylko po to, aby zyskać na czasie,
  • skonsultuj treść ugody z osobą znającą się na tworzeniu tego typu umów – np. z nami.

Dlaczego warto zlecić negocjacje ugody naszej firmie.

1. Przed przystąpieniem do negocjacji pozyskujemy wszystkie informacje o dłużniku, które pomogą wynegocjować najkorzystniejsze warunki spłaty zobowiązania. Znając nieruchomości, wierzytelności inne składniki majątkowe, łatwiej jest wymóc na dłużniku korzystniejsze warunki spłaty zobowiązania.

2. Jako podmiot zewnętrzny mamy silniejszą pozycję negocjacyjną. Dłużnikowi trudniej jest pertraktować z profesjonalnym pełnomocnikiem, aniżeli z samym wierzycielem, z którym doskonale się zna i utrzymuje relacje biznesowe od dłuższego czasu.

3. Ustalmy BATN-y (ang. Best alternative to a negotiated agrement), czyli punkty graniczne, w których ugoda staje się mniej atrakcyjna niż inne alternatywne rozwiązanie. Przykładowo, jeśli w drodze przymusu egzekucyjnego możemy odzyskać należność w 3 miesiące to nie zawieramy ugody, na mocy której dłużnik spłacałby zobowiązanie przez pół roku. Możesz więc mieć pewność, że wynegocjowane przez nas porozumienie, będzie najlepszym rozwiązaniem prowadzącym do wyegzekwowania długu, a jeśli inne poza ugodowe rozwiązania okażą się korzystniejsze to nie zawahamy się ich przeprowadzić.

4. Egzekwujemy postanowienia ugody. Samo zawarcie ugody nie gwarantuje, że dłużnik dobrowolnie spłaci dług. W trakcie realizacji ugody cały czas utrzymujemy kontakt z dłużnikiem, monitorujemy wpłaty oraz weryfikujemy aktualną sytuację finansową dłużnika. W razie konieczności podejmuje działania windykacyjne.

5. Oszczędzasz czas i eliminujesz ryzyko popełnienia błędu.

Chciałbyś zlecić przygotowanie ugody i odzyskanie należności – zadzwoń do nas pod numer 518235285

Przykładowa ugoda z dłużnikiem

UMOWA UGODY

zawarta w dniu ………………………………… r
pomiędzy:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
zwaną dalej Wierzycielem

a
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
zwanym dalej Dłużnikiem
§1
Strony zgodnie oświadczają iż na dzień zawarcia niniejszej ugody Dłużnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz  Wierzyciela bezsporną i wymagalną kwotę  …………. wynikające z tytułu niezapłaconych następujących faktur:
nazwa dokumentu z dnia na kwotę (zł.) termin płatności spłacono (zł)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
§2
Dłużnik zobowiązuje się zapłacić należność podstawową ……………………zł. wynikająca z ww, faktur wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych w następujących ratach:
a) 1 rata ………………zł. płatna do dnia …………………
b) 2 rata ………………zł. płatna do dnia …………………
c) 3 rata ……………. zł. plus odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych obliczone na dzień spłaty całej należności podstawowej płatna do dnia ……………………………………

§3
1. Zwłoka Dłużnika w zapłacie którejkolwiek z rat określonych niniejszą ugodą powoduje natychmiastową wymagalność całości roszczenia wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych
2. W razie braku płatności w wyznaczonym terminie, Dłużnik przyjmuje do wiadomości, że Wierzyciel może przekazać wierzytelność do windykacji firmie PROGRESS z siedzibą ul. Kiełczowska 70, 51-354 Wrocław .

§4
Wszelkie wpłaty Dłużnik będzie dokonywał bezpośrednio na konto bankowe Wierzyciela o numerze rachunku ………………………………………………………………………..

§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ugodą maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ugodę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Strona reprezentująca dłużnika                                     Strona reprezentująca wierzyciela

.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285