Ugoda z dłużnikiem – wzór

Wydawać by się mogło, że zawarcie ugody z dłużnikiem to nieskomplikowana sprawa, niewymagająca pomocy profesjonalisty, ale nic bardziej mylnego! Błędnie zawarta ugoda może spowodować dla wierzyciela więcej szkody niż pożytku.

Czy warto zawierać ugodę z dłużnikiem?

Tak, bo jeśli dłużnik będzie wywiązywał się z ugody to jako wierzyciel:
– unikniesz sprawy sądowej oraz przymusowego dochodzenia należności,
– utrzymasz z dłużnikiem dobre relacje biznesowe.

Tak, bo jeśli dłużnik nie zrealizuje ugody to jako wierzyciel:
– będziesz miał możliwość skierowania sprawy do sądu w postępowaniu nakazowym, a tym samym zapłacisz czterokrotnie niższy wpis sądowy,
– unikniesz długotrwałego procesu sądowego, jeżeli ugoda będzie zawierała uznanie zobowiązania za bezsporne.

Najczęstsze błędy w ugodach

  • w imieniu dłużnika podpis składa osoba nieuprawniona np. księgowa,
  • brak podpisów na każdej ze stron ugody,
  • brak uznania wierzytelności za bezsporną i wymagalną,
  • brak zapisu, że w razie braku terminowej wpłaty którejkolwiek raty, cała należność stanie się wymagalna,
  • w sytuacji toczącego się postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika, zawierając ugodę należy pamiętać o kosztach komorniczych (art. 29 Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (sejm.gov.pl)

Jak negocjować ugodę z dłużnikiem

  • uzyskaj dodatkowe zabezpieczanie roszczenia, np. przystąpienie do długu innej osoby, poręcznie, hipotekę lub zastaw rejestrowy),
  • nie odkładaj płatności rat na odległe terminy, istnieje bowiem ryzyko, że dłużnik zawiera ugodę tylko po to, aby zyskać na czasie,
  • skonsultuj treść ugody z osobą znającą się na tworzeniu tego typu umów – np. z nami.

Przykładowa ugoda z dłużnikiem

UMOWA UGODY

zawarta w dniu ………………………………… r
pomiędzy:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
zwaną dalej Wierzycielem

a
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
zwanym dalej Dłużnikiem
§1
Strony zgodnie oświadczają iż na dzień zawarcia niniejszej ugody Dłużnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz  Wierzyciela bezsporną i wymagalną kwotę  …………. wynikające z tytułu niezapłaconych następujących faktur:
nazwa dokumentu z dnia na kwotę (zł.) termin płatności spłacono (zł)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
§2
Dłużnik zobowiązuje się zapłacić należność podstawową ……………………zł. wynikająca z ww, faktur wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych w następujących ratach:
a) 1 rata ………………zł. płatna do dnia …………………
b) 2 rata ………………zł. płatna do dnia …………………
c) 3 rata ……………. zł. plus odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych obliczone na dzień spłaty całej należności podstawowej płatna do dnia ……………………………………

§3
1. Zwłoka Dłużnika w zapłacie którejkolwiek z rat określonych niniejszą ugodą powoduje natychmiastową wymagalność całości roszczenia wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych
2. W razie braku płatności w wyznaczonym terminie, Dłużnik przyjmuje do wiadomości, że Wierzyciel może przekazać wierzytelność do windykacji firmie PROGRESS z siedzibą ul. Kiełczowska 70, 51-354 Wrocław .

§4
Wszelkie wpłaty Dłużnik będzie dokonywał bezpośrednio na konto bankowe Wierzyciela o numerze rachunku ………………………………………………………………………..

§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ugodą maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ugodę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

Strona reprezentująca dłużnika                                     Strona reprezentująca wierzyciela

.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285