Uznanie długu – wzór

Uznanie długu - korzyści dla wierzyciela.

Uznanie długu jest oświadczeniem dłużnika, potwierdzającym istnienie wierzytelności. Może mieć formę propozycji spłaty zobowiązania, złożonej wierzycielowi przez dłużnika.
Z perspektywy wierzyciela posiadanie uznania o poniżej wskazanej treści jest korzystniejsze niż zawarcie z dłużnikiem ugody, o której piszemy tu
UGODA Z DŁUŻNIKIEM – WZÓR Z OMÓWIENIEM , przede wszystkim dlatego, że:
pismo to do niczego nie obliguje wierzyciela i pozwala mu na podjęcie działań windykacyjnych w dowolnym momencie,
oświadczenie ma prostszą formę od ugody i eliminuje ryzyko popełnienia przez wierzyciela błędów.

Poza tym posiada zalety umowy ugody, tj. umożliwia skierowania sprawy do sądu w postępowaniu nakazowym (przy czterokrotnie niższym wpisie sądowym) oraz pozwala na uniknięcie długotrwałego procesu sądowego oraz może przerwać bieg przedawnienia wierzytelności art. 123 § 1 pkt 2 Kodeksu Cywilnego

Uznanie długu - przykładowy wzór

 

……………………… dnia …………………. r.

 

 

……………………………………..

DANE WIERZYCIELA

 

                                                                                                           Oświadczenie

Ja niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………
będąc uprawnionym do reprezentacji
DANE DŁUŻNIKA……………………………………………………………………………………………
ADRES……………………………………………………………………………………………………………
NIP ………………………………………………………
działając w imieniu dłużnika,
niniejszym potwierdzam i uznaję że firmie

DANE WIERZYCIELA………………………………………………………………………………………
ADRES……………………………………………………………………………………………………………
NIP ………………………………………………………
przysługuje wobec reprezentowanej przeze mnie firmy roszczenie o zapłatę należności głównej ……………………………… zł. słownie……………………………………
wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych wynikającymi z niezapłaconych następujących faktur
Numer faktury/ Data wystawienia/ Kwota /Termin płatności
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Co do wysokości długu, jak i okoliczności jego powstania nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. Całość należności zostanie uregulowana do dnia …………………….

 

 

Czytelny podpis i pieczęć firmowa

………………………………………………………………………………
(popis i pieczęć firmowa)

 

Uznanie długu jest ważne, ale nie gwarantuje odzyskania pieniędzy, dlatego jeżeli dłużnik nie wywiąże się z wpłaty, nie czekaj, zadzwoń do nas.

 

 

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285