Harmonogram spłaty długu- wzór z omówieniem

Harmonogram spłaty długu - co to jest?

To propozycja składana przez dłużnika wierzycielowi dotycząca spłaty zobowiązania w ratach.
J
eśli Twój dłużnik obiecuje spłatę należności w dłuższej perspektywie czasowej to wykorzystaj ten fakt i zażądaj od niego pisemnego harmonogramu spłaty zobowiązania. Jako wierzyciel posiadający jednostronną deklarację dłużnika możesz liczyć na:

  • Niższe koszty sądowepoprawnie sporządzony harmonogram pozwala ograniczyć wysokość wpisu sądowego o 75%,

  • Szybsze postępowanie sądowe – dłużnikowi trudno będzie zaskarżyć nakaz skoro uznał dług i zaproponował jego spłatę,

  • Jasno określone warunki spłaty długu– dłużnik nie zasłoni się utratą pamięci jak to często bywa w przypadku obietnic słownych.

Tak więc, jeśli dłużnik składa nawet absurdalnie odległe terminy ratalnej spłaty zobowiązania to nie zniechęcaj się i przyjmij jego jednostronne oświadczenie.

Harmonogram spłaty czy ugoda z dłużnikiem – co jest korzystniejsze dla wierzyciela.

Jeśli masz możliwość wyboru pomiędzy harmonogramem spłaty długu a ugodą z dłużnikiem wybierz harmonogram, który jest jednostronnym oświadczeniem dłużnika. W przypadku harmonogramu możesz w każdej chwili zażądać wyższych rat lub skierować sprawę do windykacji czy sądu

Harmonogram spłaty długu - przykład.


…………………, dnia………………………

…………………………………………….

………………………………………………

…………………………………………….
(dane dłużnika)

 

………………………..

………………………..

(dane wierzyciela)

 

                                   

                                                                    HARMONOGRAM SPŁATY

Niniejszym potwierdzam i uznaję, że firmie ………………..z siedzibą ………………….. NIP: ………………… przysługuje wobec reprezentowanej przeze mnie firmy roszczenie w kwocie podstawowej………………zł.(słownie:……………………………………………………………………………….) wynikające z następujących nieopłaconych faktur:

 Dokument Termin płatnościDo zapłaty pozostało
1   
2   
3   

Co do wysokości długu, jak i okoliczności jego powstania nie wnoszę żadnych zastrzeżeń. Proponuję spłatę wierzytelności podstawowej w kwocie ………..zł. wraz z odsetkami w następujących ratach:

  • kwota …………zł. płatna do dnia ……………
  • kwota …………zł. płatna do dnia ……………
  • kwota …………zł. płatna do dnia ……………

 

 

                                                                                                    ……………………………………….

                                                                                                           (podpis i pieczęć)

           

Jeżeli dłużnik nie wywiąże się z harmonogramu, bądź wskaże raty które nie będą Cię satysfakcjonowały, skontaktuj się z nami i dowiedz jak możemy Ci pomóc w odzyskaniu należności.

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285