Jak przyspieszyć sprawę sądową – wzór skargi na opieszałość

Sprawa w sądzie toczy się zbyt długo? Obawiasz się, że dłużnik ukryje lub sprzeda majątek, zanim uzyskasz tytuł wykonawczy? Dowiedz się, co możesz w tej sytuacji zrobić:

 1. Bądź aktywny, nie czekaj biernie na wydanie nakazu zapłaty – dzwoń do sądu, pisz maile i wnioski o przyśpieszenie rozpoznania sprawy.

 2. Jeżeli powyższe działania nie przynoszą skutku, napisz do prezesa sądu wniosek o objecie sprawy nadzorem  dokładnie opisz sytuację i zawnioskuj o usunięcie uchybień w postaci braku podejmowania czynności procesowych.

 3. Kolejnym i zarazem najsilniejszym orężem w walce z opieszałością jest skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr. 179, poz. 1843 ze zm.) Wielokrotnie przekonaliśmy się, że prawidłowo złożona i merytorycznie uzasadniona skarga na opieszałość sądu ma wpływ na szybsze uzyskanie orzeczenia. Dodatkowym bonusem dla wierzyciela w razie stwierdzenia przewlekłości jest możliwość uzyskania od Skarbu Państwa kwoty od 2000 do 20 000 zł. Co istotne, kwota przyznana przez sąd nie jest odszkodowaniem a jedynie zadośćuczynieniem za doznaną przewlekłość. Oznacza to że oprócz kwoty, o której mowa powyżej, możesz wystąpić do sądu o odszkodowanie z tytułu strat poniesionych w skutek opieszałości.

Skarga na opieszałość sądu lub komornika co powinna zawierać:

 • określenie sądu, do którego jest kierowana. Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie
 • imię i nazwisko lub nazwę skarżącego
 • opis czego skarga dotyczy
 • żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy,
 • przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.
 • datę i podpis skarżącego lub jego pełnomocnika,
 • wymienienie załączników.
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty stałej opłacie w wysokości 200 złotych. 

Skarga na opieszałość – przykład

……………….dnia ………………..

                                                                                                              Sąd Okręgowy…………………………………………

                                                                                                                  za pośrednictwem Sądu  Rejonowego……………

Skarżący: Jan Przykładowy

sygn. akt sprawy sądowej I C 100/2021

SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 2 ust.1, art. 3 pkt 5, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 2, i art.12 ust.4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz.1843) wraz ze zmianami, składam skargę na przewlekłość postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt I C 100/2021 prowadzonej przez Sąd Rejonowy……….domagając się:

 1. stwierdzenia przewlekłości postępowania w przedmiotowej sprawie;

 2. wydania Sądowi prowadzącemu powyższe postępowanie polecenia niezwłocznego podjęcia czynności w przedmiotowej sprawie

 3. przyznania od Skarbu Państwa na rzecz Skarżącego kwoty 20 000zł.

 4. zwrotu opłaty w kwocie 200zł. w oparciu o art.17 ust.3 u.s.n.p.s.

UZASADNIENIE

Składam skargę na bezczynność i opieszałość, Sądu Rejonowego w sprawie o sygnaturze IC 100/2021

Poniżej przedstawiam chronologiczny przebieg sprawy.

(Opisz sprawę od chwili złożenia pozwu, załącz kopię maili i pism o przyśpieszenie, które wysłałeś do sądu)

Wysokość kwoty, której zasądzenia do Skarbu Państwa się domagam tj. 20 000-zł jest kwotą adekwatną, moim zdaniem do stopnia naruszenia przepisów prawa, oraz ich skutków w postaci stanu niepewności co do dalszych losów niniejszej sprawy i możliwości odzyskania należnych mi pieniędzy.

W tym stanie rzeczy skarga jest uzasadniona.

W razie uznania skargi za zasadną i zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej wnoszę o przekazanie jej na moje konto o numerze ………………………………………………………….

………………………..

(Podpis)


Załączniki:

– potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od skargi

odpis skargi wraz z załącznikami

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285