KRS – INFORMACJE O FIRMIE

Od 2012 r. za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości każdy zainteresowany może pobrać aktualne informacje o firmach (spółkach prawa handlowego) podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.  Bez zbędnych formalności i bezpłatnie można uzyskać dane, na podstawie których wstępnie można ocenić wiarygodność kontrahenta, a nawet jego wypłacalność.

Jakie zatem informacje możemy uzyskać z aktualnego wypisu KRS i na co należy zwrócić uwagę:

  • data powstania podmiotu – z zasady transakcje z odroczonym terminem zapłaty z podmiotami wpisanymi do KRS w niedalekiej przeszłości mogą wiązać się z większym ryzykiem ich niewypłacalności, niż z podmiotami funkcjonującymi od dłuższego czasu np. kilku lat,
  • dane adresowe – weryfikując dane adresowe, warto szczególną uwagę zachować w przypadku podejmowania współpracy ze spółkami mającymi siedzibę w tzw. biurach wirtualnych,
  • aktualny skład zarządu – warto zwrócić uwagę, od kiedy obecni członkowie zarządu wchodzą w jego skład i czy powiązani są z innymi podmiotami rejestrowanymi w KRS lub też prowadzą działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG; z reguły wystarczy wpisać imię i nazwisko takiej osoby do wyszukiwarki, by uzyskać ciekawe informacje na jej temat,
  • dane udziałowców, właścicieli – podobnie jak w przypadku członków zarządu warto dane te zweryfikować, chociażby poprzez wyszukiwarkę internetową,
  • kapitał zakładowy – należy zachować szczególną ostrożność przy podmiotach o najmniejszym kapitale zakładowym wynoszącym aktualnie 5 tys. zł.,
  • informacja o sprawozdaniach finansowych – większym ryzykiem obarczona jest współpraca ze spółkami, które nie składają sprawozdań finansowych, gdyż działanie takie świadczy o zaniechaniu obowiązku ciążącego na osobach reprezentujących spółkę.

W odpisie KRS można znaleźć również informacje wprost wskazujące na sytuację majątkową firmy, chodzi tu przede wszystkim o informację o:

  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego,
  • umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych – coraz częściej komornicy dokonują takie wpisy po umorzeniu postępowania,
  • niewyegzekwowanych zaległościach spółki wobec Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warto więc przed podjęciem współpracy ze spółką prawa handlowego poświęcić kilka minut na zapoznanie się z aktualnym odpisem jej KRS, który można pobrać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce „Elektroniczny dostęp do KRS”, lub na nasze stronie w zakładce narzędzia .

Witold Mleczko


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285