Wniosek o zabezpieczenie roszczenia – wzór z omówieniem

W rozgrywce z dłużnikiem, prawdziwym asem w ręku wierzyciela jest posiadanie postanowienia sądu pozwalającego na dokonanie zabezpieczenia roszczenia. O ile do końca 2019 r. zdobycie takiego postanowienia było nie lada wyczynem, to od 2020 r. wydaje się być tylko formalnością, przynajmniej w zakresie roszczeń do kwoty 75 tys. zł.

Jak uzyskać postanowienie o zabezpieczeniu?

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. art 730 ind.1 k.p.c. możesz żądać udzielenia zabezpieczenia jeśli:
1. 
Uprawdopodobnisz roszczenie oraz
2. 
Wykażesz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, przy czym interes prawny uważa się za uprawdopodobniony gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
– wierzytelność wynika z niezapłaconych faktur (pomiędzy przedsiębiorcami),
– wartość transakcji nie przekroczyła 75 tys. zł,
– od dnia upływu terminu płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące.

A co z pozostałymi sprawami tzn. przekraczającymi 75 tys. zł., czy też niewynikającymi z faktur?
W tych przypadkach będzie trudniej uzyskać upragnione postanowienie, bowiem przed sądem musisz wykazać interes prawny – innymi słowy udowodnić, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia.

Kiedy złożyć wniosek o zabezpieczenie?

przed wytoczeniem pozwu,
– łącznie z pozwem,
– w toku procesu.

Na jakich składnikach majątkowych można zrobić zabezpieczenie?

Możliwości jest wiele, co nie oznacza, że wybór jest prosty. Może się bowiem okazać, że wybrane do zabezpieczenia mienie dłużnika jest już obciążone innymi prawami, np. nieruchomość ma hipotekę przekraczającą jej realną wartość. Kluczowe jest więc rozpoznanie majątku dłużnika i ustalenie, które jego składniki będą stanowiły realne zabezpieczenie. 

Dlaczego zabezpieczenie roszczenia jest ważne?

uniemożliwia dłużnikowi ucieczkę z majątkiem,
– zniechęca dłużnika do złożenia sprzeciwu i przewlekania procesu,
– stanowi istotny argument w negocjacjach z dłużnikiem
.

Jeśli zastanawiasz się jaki majątek dłużnika wskazać do zabezpieczenia, jak wykazać interes prawny lub po prostu chcesz skorzystać z naszej pomocy w zabezpieczeniu i odzyskaniu należności, skontaktuj się z nami.

Wzór wniosku o udzielenie zabezpieczenia

Sąd Rejonowy

Wydział Gospodarczy

ul. ………………………

Powód: Dane Powoda

Pozwany: Dane Pozwanego

Sygn. Akt ………..

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA

Działając w imieniu strony powodowej, wnoszę o :

  1. Zabezpieczenie powództwa w niniejszej sprawie w taki sposób, iż wnoszę o zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych pozwanego o numerach …………………………………………. oraz wierzytelności przysługujących pozwanemu od ………………do kwoty ……………-zł.

  1. Opatrzenie postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia klauzulą wykonalności z urzędu i doręczenie odpisu postanowienia wraz z klauzulą pełnomocnikowi powoda.

  2. Na kwotę zabezpieczenia w wysokości …………………-zł składa się:

  • kwota …………  należności głównej dochodzonej od strony pozwanej w niniejszej sprawie,

  • kwota ………….zł tytułem przewidywanych kosztów zastępstwa procesowego,

  • kwota ………….zł tytułem kosztów opłaty sądowej od pozwu,

  • kwota ………….zł tytułem kosztów opłaty skarbowej do pełnomocnictwa.

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 730 ¹ § 1 KPC udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Wniosek o zabezpieczenie niniejszego powództwa uzasadniam tym, iż:

  • z załączonych do pozwu dowodów (faktury VAT, dokumenty CMR, WZ) wynika, że powództwo jest co do zasady bezsporne, a zatem zostało przez powoda uprawdopodobnione,

  • z załączonych do pozwu dowodów wynika, że powód posiada interes prawny w udzieleniu mu zabezpieczenia.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia strona powodowa uzasadnia, zgodnie z brzmienie art. 730¹ § 2¹ k.p.c.  tym, że żądającym zabezpieczenia jest powód dochodzący należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wartość wszystkich transakcji objętych pozwem łącznie jak i każdej z osobna nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, dochodzone należności nie została uregulowane a od dnia upływu terminu ich płatności, upłynęły ponad trzy miesiące.

Powyższe fakty prowadzą do wniosku, iż sytuacja majątkowa pozwanej jest na tyle zła, że nie tylko nie jest w stanie jednorazowo uregulować swoich przeterminowanych zobowiązań wobec powoda ale co więcej, nie jest w stanie zaproponować powodowi żadnego ugodowego rozwiązania niniejszej sytuacji albowiem wezwanie do dobrowolnej zapłaty należności pozostawił bez żadnej reakcji.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż niniejszy wniosek jest uzasadniony a powód wykazał, iż zgodnie z brzmieniem nowego przepisu art. 730¹ § 2¹ k.p.c., iż roszczenie objęte pozwem spełnia przesłanki do przyjęcia że powód uprawdopodobnił swój interes prawny w udzieleniu mu zabezpieczenia w niniejszej sprawie.

Załączniki:

Dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285