Wyjawienie majątku dłużnika – wzór wniosku

Czy warto stosować wyjawienie majątku dłużnika?  Ile kosztuje złożenie wniosku? Sprawdź wszystko, co powinieneś wiedzieć o sądowym wyjawieniu majątku dłużnika (Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. (sejm.gov.pl) art. 913 i następne).

Wyjawienie majątku dłużnika – wydaje się skutecznym lekiem na problemy z odzyskaniem należności. Dłużnik pod groźbą odpowiedzialności karnej składa wykaz swojego majątku, który następnie wskazujemy komornikowi do zajęcia. Brzmi obiecująco, a jak wygląda w praktyce?
Najczęściej jest lakonicznie i ogólnikowo, gdyż wierzyciele ograniczają się do wysłania szablonowego wniosku i nie uczestniczą w rozprawie. W efekcie otrzymują mało konkretny
 protokół pozbawiony informacji, które zwiększyłyby szanse na odzyskanie należności. Nie łudźmy się, dłużnik sam z własnej inicjatywy, nie wskaże numerów ksiąg wieczystych swoich nieruchomości, nie poda aktualnych wierzytelności, czy przysługujących mu praw.

Dlaczego warto stosować wyjawienie majątku dłużnika.

1. Zebranie informacji o majątku dłużnika
Wierzyciel, który zada sobie trud przygotowania pytań wykraczających poza formularz sądowy oraz uczestniczy w rozprawie, może uzyskać informacje przydatne nie tylko do samego postępowania egzekucyjnego, ale też do sprawy karnej, wniosku o orzeczenie wobec dłużnika zakazu prowadzenia działalności gospodarczej czy skargi pauliańskiej.
2. 
Areszt, grzywna, doprowadzenie przez policję
Dłużnicy niechętnie stawiają się przed oblicze sądu w celu złożenia wykazu majątku, konsekwencją czego są grzywna, przymusowe doprowadzenie, lub areszt. Z naszego doświadczenia wynika, że szczególną moc ma postanowienie o przymusowym doprowadzeniu dłużnika przez policję. Konsekwencje z tym związane powodują, że niejeden dłużnik, chcąc uniknąć zatrzymania przez policję, decyduje się na spłatę zobowiązania.
3. 
Odpowiedzialność karna za złożenie nieprawdziwych informacji
Dłużnik przed złożeniem wykazu majątku składa przyrzeczenie, że złożony wykaz jest prawdziwy i zupełny. W praktyce część dłużników świadomie zataja informacji np. o czynnościach związanych z rozporządzaniem mienia na rzecz swojej rodziny. Wierzyciel, który złapie dłużnika na fałszywych zeznaniach, może wykorzystać ten fakt do wszczęcia postępowania karnego, a wiadomo, że nic tak nie mobilizuje do spłaty długu, jak perspektywa więzienia.

Ile kosztuje złożenie wniosku o wyjawienie majątku.

Opłata sądowa za wyjawienie majątku wynosi 200 zł. Do tego dochodzi koszt dojazdu do sądu, czas poświęcony na przygotowanie wniosku i uczestnictwo w rozprawie – czasami są to 2-3 posiedzenia sadu.

Podsumowując, jeśli potraktujesz złożenie wniosku o wyjawienie majątku jako okazję do zajścia dłużnikowi za skórę, zadania niewygodnych pytań i zebrania środków dowodowych pozwalających na uruchomienie procedury karnej, to postępowanie to, może okazać się krokiem milowym prowadzącym do odzyskania długu.

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika - przykład.

 

………., dnia…………….r.

                                                                                                                                  Sąd Rejonowy w…….

                                                                                                                                  Wydział I Cywilny

Wnioskodawca: Dane wierzyciela

Dłużnik: Dane dłużnika

          WNIOSEK O NAKAZANIE DŁUŻNIKOWI WYJAWIENIA MAJĄTKU

Działając jako wierzyciel Dłużnika, wnoszę o zobowiązanie dłużnika do wyjawiania majątku i złożenia oświadczenia o jego majątku z uwzględnieniem poniższych pytań:

 • czy dłużnikowi przypadają wierzytelności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jeżeli tak, to od kogo i w jakich kwotach,
 • dla kogo dłużnik sprzedaje towar i wykonuje usługi (nazwy firm, podmiotów, osób fizycznych itp.)
 • czy dłużnik posiada ruchomości, jeżeli tak to wnoszę o wskazanie miejsc, gdzie się znajdują oraz danych identyfikujących posiadane ruchomości,
 • czy dłużnik jest stroną umowy faktoringu, jeżeli tak to wnoszę o wskazanie danych faktora oraz numer rachunku bankowego, na który faktor dokonuje przelewów na rzecz dłużnika,
 • czy dłużnik w ostatnich 5 latach dokonał zbycia nieruchomości na rzecz osób trzecich, jeżeli tak to wnoszę o wskazanie numerów ksiąg wieczystych zbytych nieruchomości i ich lokalizacji,
 • czy dłużnik w ostatnich 5 latach dokonał zbycia ruchomości na rzecz osób trzecich, jeżeli tak to wnoszę o wskazanie danych ruchomości, nabywców oraz kwot, za jakie zostały sprzedane,
 • czy dłużnik jest stroną umów leasingowych, jeżeli tak to wnoszę o wskazanie danych leasingodawców oraz wskazania pojazdów objętych leasingiem, oraz dat zawarcia umów leasingowych,
 • czy dłużnik w ostatnich 5 latach odstępował od umów leasingu na rzecz osób, czy podmiotów trzecich (dokonywał cesji), jeżeli tak to wnoszę o wskazanie dokładnych dat i danych podmiotów, na który przekazane zostały prawa leasingobiorcy,
 • czy dłużnik posiada inne nieuregulowane zobowiązaniajeżeli tak to wobec kogo w jakiej kwocie i od kiedy,
 • czy dłużnik posiada udziały w spółkach, akcje, obligacje, papiery wartościowe itp, czy przysługują mu z tego tytułu świadczenia,
 • z jakich rachunków bankowych dłużnik korzysta w toku prowadzonej przez siebie działalności,
 • czy dłużnik posiada inne prawa majątkowe, jeżeli tak to jakie.

Ponadto wnoszę o:

– nakazanie dłużnikowi złożenia do protokołu kopii dokumentów finansowych w tym: rejestru sprzedaży VAT wraz z deklaracjami podatku od towaru i usług VAT-7 złożonymi przez dłużnika za ostatnie trzy miesiące sprzed daty terminu wyjawienia oraz ostatniego złożonego sprawozdania finansowego;

– złożenia przyrzeczenia określonego w art. 913 § 1 KPC;

– zasądzenie od dłużnika na rzecz wierzyciela kosztów postępowania według norm przepisanych.

 UZASADNIENIE

Na podstawie tytułu wykonawczego, obejmującego nakaz zapłaty sygnatura akt…….. z dnia………………. zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tego Sądu,  wierzyciel wszczął egzekucję komorniczą przeciwko dłużnikowi.

Dowód 1: uwierzytelniona kopia nakazu zapłaty sygnatura akt. z dnia……

Prowadzone postępowanie egzekucyjne pod sygn.…….. poprzez Kancelarię Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym …………. okazało się całkowicie nieskuteczne.

Dowód 2: uwierzytelniona postanowienie Komornika o umorzeniu egzekucji z dnia ………… r.

Wobec powyższego niniejszy wniosek jest konieczny i uzasadniony.

z poważaniem              

 

Załączniki:

dowód uiszczenia opłaty sądowej

dowody powołane we wniosku

odpis wniosku wraz z załącznikami

 

Chcesz, abyśmy przygotowali wniosek o wyjawienie w Twojej sprawie i pomogli w odzyskaniu należności? Skontaktuj się z nami. Windykujemy na warunkach atrakcyjnych dla wierzyciela – prowizja tylko za sukces.

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285