Czy od firmy w restrukturyzacji można odzyskać należność

Dłużnicy wykorzystują restrukturyzację jako parasol ochronny przed działaniami windykatorów i komorników redukując swoje zobowiązania i odkładając w czasie ich spłatę.
Restrukturyzacja niewątpliwie jest dla dłużników korzystna, a
co oznacza dla wierzyciela?

Jeśli jesteś wierzycielem i właśnie dowiedziałeś się, że Twój dłużnik jest w trakcie postepowania restrukturyzacyjnego, to powinieneś liczyć się z:
1. Brakiem możliwości
egzekucji roszczenia poprzez komornika –  postepowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych z mocy prawa układem, ulegają zawieszeniu z mocy prawa.
2. Redukcją części wierzytelności.
3. Odłożeniem w czasie spłaty i rozłożeniem jej na raty – zwykle układ restrukturyzacyjny zakłada rozpoczęcie spłaty po kilku miesiącach od uprawomocnienia postanowienia o przyjęciu propozycji dłużnika, a sama splata odbywa się w ratach miesięcznych lub kwartalnych.
4 Brakiem gwarancji realizacji układu
nie masz żadnej pewności, że dłużnik faktycznie wywiąże się z zawartego układu, ponieważ może ogłosić upadłość lub zakończyć prowadzanie działalności.

Jak zabezpieczyć się przed skutkami restrukturyzacji kontrahenta.
Oświadczenie kontrahenta
Przed udzieleniem kredytu kupieckiego sprawdź wypłacalność kontrahenta i uzyskaj od niego oświadczenie, w którym zapewni, że:
– nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec swoich kontrahentów oraz podmiotów prawa publicznego, a jeżeli takowe wystąpią, zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Ciebie o tym fakcie,
– nie toczą się wobec niego postępowania: sądowe, administracyjne, egzekucyjne oraz zabezpieczające związane z dochodzeniem należności, a jeżeli takowe wystąpią, zobowiązuje się niezwłocznie Cię o tym poinformować.
Oczywiście jest ryzyko, że kontrahent zatai niewygodne dla niego informacje i złoży fałszywe oświadczenie, ale tym samym narazi się na odpowiedzialność karną z artykułu 286 k.k.
Poręczenie
Jeśli już zdecydujesz się na usługę lub sprzedaż z terminem płatności, to swoją wierzytelność możesz zabezpieczyć poprzez uzyskanie poręczenia za zobowiązania dłużnika od osoby lub podmiotu trzeciego. W przypadku restrukturyzacji dłużnika będziesz mógł dochodzić zapłaty roszczenia od poręczającego, oczywiście jeśli ten będzie wypłacalny. Zgodnie z art. 167 prawa restrukturyzacyjnego układ nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela oraz współdłużnika ani praw wynikających z hipoteki, zastawu, jeżeli były one ustanowione na mieniu osoby trzeciej.
Zabezpieczenie – (hipoteka zastaw)
Przy wyższych kredytach kupieckich rozwiązaniem może być ustanowienie hipoteki na zabezpieczanie, bowiem układ restrukturyzacyjny nie obejmuje wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem.

Restrukturyzacja – co może zrobić wierzyciel.
Jeżeli otrzymałeś informację o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego i nie udało Ci się wcześniej uzyskać wyżej opisanych dokumentów, nie pozostawaj bierny. Samo zgłoszenie wierzytelności, czy zagłosowanie za lub przeciw układowi nie jest jedynym, co możesz zrobić.
Wśród restrukturyzowanych firm znajdą się również takie, które nieprzypadkowo znalazły się w sytuacji niewypłacalności. Są przedsiębiorcy, którzy lekkomyślnie lub celowo doprowadzili do swojej niewypłacalności. Co więcej, świadomie się do tego  przygotowali np. wyprowadzając majątek z firmy przez wszczęciem restrukturyzacji. Do rozważenia jest więc kwestia ewentualnej
odpowiedzialności karnej z art. 286 k.k. oraz 300 k.k. – 303 k.k.
Ponadto samo prawo restrukturyzacyjne (art. 399) również przewiduje odpowiedzialność karną dla osób, które będąc dłużnikiem lub osobą uprawnioną do reprezentowania dłużnika, dostarczyły nadzorcy, zarządcy lub sędziemu-komisarzowi nieprawdziwych informacji w celu ich wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub zataiły przed nimi informacje mające istotne znaczenie dla przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub nie udostępniły posiadanych przez siebie danych lub dokumentów.
Poza w/w przesłankami odpowiedzialności karnej należy mieć na uwadze również
odpowiedzialność członków zarządu spółki handlowej w przypadku niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki (art. 586 k.s.h.)

Jeżeli chciałbyś zabezpieczyć się przed skutkami restrukturyzacji swojego kontrahenta, skontaktuj się z nami.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285