Nakaz zapłaty – przedawnienie. Do kiedy można skierować sprawę do komornika

Masz niewyegzekwowany dotychczas nakaz zapłaty lub inny tytuł wykonawczy i zastanawiasz się, czy możesz ponowić egzekucję, czy może sprawa jest już przedawniona? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, zwłaszcza jeśli terminy są na granicy przedawnienia.

Podstawowe terminy przedawnienia

6 lat – zasadniczo roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem sześciu lat (art. 125 § 1 k.c.) Do 8.07.2018 r. obowiązywał 10 letni okres przedawnienia.
Ważne Przepis ten dotyczy jedynie orzeczeń prawomocnych, a nie natychmiast wykonalnych.
3 lata – roszczenie obejmujące świadczenia okresowe, dotyczy to przede wszystkim przedawnienia odsetek.
Ważne Wyjątkiem są odsetki skapitalizowane w tytule, które zostały określone konkretną kwotą, wówczas przedawniają się tak jak należność główna, czyli z okresem 6 lat.

Co przerywa bieg przedawnienia

Zgodnie z art. 123 § 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
2) przez uznanie roszczenia przez dłużnika, z treści którego wynika przerwanie biegu przedawnienia.
Ważne Wysłanie przez wierzyciela wezwania do zapłaty nie przerywa biegu przedawnienia.

Jak wykazać przerwanie biegu terminu przedawnienia

Wierzyciel ma obowiązek dołączenia do wniosku o wszczęcie egzekucji dokumentów, potwierdzających przerwanie biegu przedawnienia, jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że roszczenie uległo przedawnieniu. Sama wzmianka na tytule o umorzeniu wcześniejszej egzekucji może być niewystarczająca do wykazania, że bieg przedawnienia został przerwany. Umieszczenie wzmianki przez komornika po zakończeniu egzekucji jest czynnością techniczną, z której nie zawsze można wywnioskować co było powodem umorzenia egzekucji, a tym samym czy doszło do przerwania biegu przedawnienia roszczenia.

Przykłady dokumentów potwierdzających przerwanie biegu przedawnienia:
– postanowienie o umorzeniu wcześniejszej egzekucji,
– ugoda zawarta z dłużnikiem lub oświadczenie o uznaniu długu, z treści których wynika przerwanie biegu przedawnienia
Ważne Umorzenie egzekucji z powodu bezczynności wierzyciela lub na jego wniosek nie powoduje przerwania biegu przedawnienia.

Co jeśli oddamy przedawnioną sprawę do komornika

Od 21.08.2019 r. komornik ma obowiązek sprawdzenia, czy roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu. Jeśli komornik uzna, że należność przedawniła się, to powinien na postawie art. 804 § 2 k.p.c. odmówić wszczęcia egzekucji, a jeżeli egzekucja została wszczęta – umorzyć postępowanie na wniosek dłużnika.

Kto zapłaci za skierowanie do egzekucji przedawnionego roszczenia

Odmowa wszczęcia egzekucji lub umorzenie postępowania to nie jedyne negatywne dla wierzyciela konsekwencje skierowania do egzekucji przedawnionego roszczenia. Jeśli odmowa wszczęcia egzekucji lub umorzenie wynika z przedawnienia roszczenia, to tym samym należy uznać, że złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika było niecelowe. W takim przypadku na podstawie art. 30 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (sejm.gov.pl)  komornik wyda postanowienie o obciążeniu wierzyciela opłatą w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia.
Ważne Wierzyciel może uniknąć ponoszenia kosztów, jeżeli wykaże, że pozostawał w usprawiedliwionym okolicznościami, chociaż błędnym przekonaniu, że roszczenie nie jest przedawnione.

Zanim złożysz wniosek do komornika

Jeśli nosisz się z zamiarem wszczęcia postępowania egzekucyjnego, upewnij się, ze Twoje roszczenie nie jest przedawnione. Niecelowe złożenie wniosku do komornika może Cię słono kosztować, wszak 10% opłata w wielu przypadkach okaże się sporym wydatkiem.
Jeśli potrzebujesz pomocy w windykacji niewyegzekwowanych dotychczas tytułów wykonawczych, skontaktuj się nami, niezobowiązująco sprawdzimy, jakie są realne szanse na jej wyegzekwowanie.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285