Jak odzyskać zaliczkę?

Odzyskanie zaliczki wpłaconej na poczet realizacji umowy kupna-sprzedaży czy wykonania usługi, nie należy do łatwych spraw windykacyjnych. W dużej mierze problem wyegzekwowania zaliczki dotyczy osób lub firm, które zostały wprowadzone w błąd lub zwyczajnie zostały oszukane przez oferującego sprzedaż lub usługę. Najczęściej windykację zaliczek zlecają nam firmy, których kontrahenci w ogóle nie wywiązali się z zawartej umowy.
Jeśli masz problem z odzyskaniem zaliczki, sprawdź co zrobić przed wszczęciem działań windykacyjnych i jakie formalności spełnić, żeby nie narazić się na roszczenie odszkodowawcze.

Kiedy można odstąpić od umowy i zażądać zwrotu wpłaconej zaliczki?

Zaliczka niezależnie od tego, kto od umowy odstąpił, podlega zwrotowi. Nie oznacza to jednak, że możesz zawsze, bez żadnych konsekwencji względem drugiej strony odstąpić od umowy i zażądać zwrotu zaliczki. W przypadku, gdy druga strona umowy poniosła wydatki związane z jej realizacją, może wystąpić wobec odstępującego od umowy z roszczeniem odszkodowawczym. Przy czym roszczenie odszkodowawcze może okazać się… wyższe niż kwota zaliczki.

Czy należy dać stronie umowy dodatkowy termin wykonania umowy?

To zależy od tego, czy w umowie jest zapis uprawniający do odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania zobowiązania w określonym terminie, jeżeli taki zapis jest, to po upływie wskazanego terminu możesz wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z wezwaniem do zwrotu zaliczki bez wyznaczania dodatkowego terminu.
Jeżeli natomiast nie ma pisemnej umowy lub w umowie nie ma zapisu, o którym mowa powyżej, to
przed wezwaniem do zwrotu zaliczki należy wysłać wezwanie do wykonania umowy ze wskazaniem terminu wykonania przedmiotu umowy pod rygorem żądania zwrotu zaliczki. Brak wyznaczenia terminu wykonania przedmiotu umowy może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec kontrahenta.

Czy w razie niewywiązania się przez drugą stronę z umowy, oprócz zwrotu zaliczki możesz ubiegać się o odszkodowanie?

Owszem, w razie odstąpienia lub niewykonania umowy przez stronę, która przyjęła zaliczkę, możesz wystąpić o jej zwrot oraz zażądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Podstawą do wystąpienia o naprawienie szkody jest art. 471 k.c. Pamiętaj jednak, że szkodę należy udowodnić i wskazać sposób jej obliczenia, chyba że w umowie przewidziane były kary za  określone zdarzenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Co zrobić, aby odzyskać zaliczkę.

Odzyskanie zaliczki na drodze cywilnej wiąże się ze złożeniem pozwu o zapłatę, uzyskaniem tytułu wykonawczego oraz wszczęciem egzekucji komorniczej. Jednak poza odpowiedzialnością cywilną, dłużnikowi może grozić również odpowiedzialność karna. Dzieje się tak wówczas, kiedy zaliczkobiorca wprowadza w błąd swojego kontrahenta co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zawartej umowy. Zwykle dotyczy to firm usługowych, które na szeroką skalę pobierają zaliczki, a następnie unikają kontaktu i z premedytacją nie przystępują do wykonania umowy.

Jeżeli zamierzasz wystąpić o zwrot zaliczki, skontaktuj się z nami. Zlecając nam sprawę możesz być pewny, że dochowamy wszelkich formalności i zrobimy wszystko, aby wyegzekwować zwrot zaliczki.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285