Nieskuteczny i opieszały komornik – co może zrobić wierzyciel

Jako wierzyciel masz prawo oczekiwać od komornika niezwłocznej realizacji zawnioskowanych czynności. Prawo prawem, a życie życiem…. Czasami samo zarejestrowanie sprawy zajmuje komornikom kilka tygodni, a przecież w egzekwowaniu należności szybkość podejmowanych działań ma kluczowe znaczenie.
Jeśli komornik nie realizuje Twoich wniosków a kolejne pisma pozostają bez odpowiedzi, nie czekaj i podejmij działania, które zdyscyplinują komornika do efektywnej egzekucji.
Oto co możesz zrobić:

Skarga na przewlekłość postępowania
Podstawa prawna – art. 2 ust.1, art. 3 pkt 5, art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 2, i art.12 ust.4 ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.
W jakich okolicznościach – gdy na skutek działania lub bezczynności komornika doszło do naruszenia prawa wierzyciela do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej. W praktyce dotyczy to sytuacji kiedy komornik nie odpowiada na pisma, nie wykonuje zawnioskowanych czynności lub podejmuje czynności ale robi to opieszale.
Kto rozpatruje – Sąd Okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja.
Koszt – opłata sądowa 200 PLN.
Skutek – zobligowanie komornika do podjęcia czynności. Przyznanie zadośćuczynienia w kwocie od 2000 PLN do 20000 PLN.

Skarga na czynność (lub jej brak) komornika
Podstawa prawna – art 767 kodeks postępowania cywilnego.
W jakich okolicznościach – przysługuje na czynności, a także zaniechania komornika, które mają wpływ na przebieg postępowania egzekucyjnego.
Kto rozpatruje – s
kargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględni.
Koszt – opłata 50 PLN.
Skutek – uchylenie wadliwych czynności i zaniechań komornika.

Wniosek o objęcie sprawy nadzorem do Prezesa Sądu Rejonowego
Podstawa prawnaart. 2 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.
W jakich okolicznościach – przedmiotem jest terminowość, rzetelność i skuteczność podejmowanych czynności w toku postępowania egzekucyjnego.
Kto rozpatruje – Prezes Sądu Rejonowego właściwy dla kancelarii komornika.
Koszt – brak opłat.
Skutek – wydanie komornikowi zarządzenia do wykonania określonych czynności, ocena jakości pracy komornika, postępowanie dyscyplinarne, wniosek
Prezesa Sądu do Ministra Sprawiedliwości o odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska.

Wniosek o nadzór do Krajowej Rady Komorniczej / Izby Komorniczej
Podstawa prawnaart. 165 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.
W jakich okolicznościach – uchybienia w szybkości, sprawności i rzetelności postępowania egzekucyjnego, nieprawidłowości w rozliczeniach spraw, naruszenie zasad etyki zawodowej.
Kto rozpatruje –  Krajowa Rada Komornicza / Izba Komornicza.
Koszt – brak opłat.
Skutek – wydanie komornikowi zarządzenia do usunięcia uchybień, postępowanie dyscyplinarne. 

Odszkodowanie od komornika
Podstawa prawna – art 415 i dalsze Kodeksu Cywilnego – przepisy dotyczące odpowiedzialności za czyny niezgodne z prawem.
W jakich okolicznościach – Komornik
ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe i niemajątkowe.
Kto rozpatruje – Sąd, Wydział Cywilny.
Koszt – opłata sądowa 5% wartości przedmiotu sporu.
Skutek – o
bowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez komornika za niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie. Zwykle przyznane odszkodowanie wypłacane jest polisy ubezpieczenia OC komornika.

Jeśli potrzebujesz pomocy w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym, skontaktuj się z nami, pomożemy Ci podjąć działania wobec komornika i zrobimy wszystko co można żeby odzyskać Twoje pieniądze. Ponadto w toku windykacji wykorzystujemy inne pozaegzekucyjne metody odzyskiwania należności – sprawdź jakie.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285