Pozew z weksla – wzór

Przeprowadzenie postępowania sądowego na podstawie weksla jest trudniejsze, niż złożenie standardowego pozwu, ale daje dużo większe możliwości odzyskania pieniędzy. Poniżej zamieściliśmy przykład pozwu z weksla stanowiącego zabezpieczenie transakcji handlowej.
Jeżeli jednak posiadasz  weksel z poręczeniem lub dwa weksle podpisane przez dwa podmioty, które zabezpieczają tą samą wierzytelność, to  łatwo jest popełnić błąd, który może skutkować przegraniem sprawy w sądzie. W takiej sytuacji odradzamy samodzielnego składanie pozwu.

Zalety posiadania weksla:

– mniejsza opłata za wpis sądowy (wynosi 1,25% zamiast 5% dochodzonej kwoty),
– możliwość wszczęcia postępowania zabezpieczającego lub ustanowienia hipoteki w chwili wydania nakazu,
– możliwość szybkiego uzyskania klauzuli wykonalności, już po 30 dniach nawet jeśli, dłużnik kwestionuje wierzytelność.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę:

– przed skierowaniem pozwu konieczne jest prawidłowe wezwanie dłużnika do jego wykupu, 
– należy zastosować się do postanowień deklaracji wekslowej, jeżeli takowa została sporządzona,
– składając pozew należy wnieść o wydanie nakazu zapłaty z weksla,


Poniżej przedstawiamy przykładowy pozew

                                                                                                      Sąd…………..

Powód: Nazwa wierzyciela
Adres……………
NIP…………

Pozwany: Jan Kowalski
prowadzący działalność „Hunter:  Jan Kowalski
Adres……………
NIP…………

wartość przedmiotu sporu: …………zł

                             POZEW O ZAPŁATĘ  W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM Z WEKSLA

Wnoszę o zasądzenie od pozwanego nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym z weksla kwoty ……………wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

                                                                         U Z A S A D N I E N I E

Pozwany zakupił w ramach prowadzonej działalności gospodarczej od Powoda towar o wartości …..zł.

Dowód 1: uwierzytelniona kopia faktur VAT nr…. wraz z dokumentami WZ oraz dokumentem dostawy

Dowód 2: uwierzytelniona kopia faktur VAT nr…. wraz z dokumentami WZ oraz dokumentem dostawy

Pozwany powyższych należności nie uregulował w terminie określonym w treści faktur. Wobec powyższego Powód w dniu ……….. wypełnił dany przez pozwanego weksel własny in blanco na kwotę zadłużenia powiększoną o kwotę ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych obliczonych od dnia wymagalności poszczególnych faktur VAT do dnia wystawienia weksla tj. na kwotę ……………zł. Płatność weksla określona została na dzień …………a miejsce płatności w miejscowości …………….będącej siedzibą powodowej spółki.

Dowód 3: oryginał weksla wraz z jego uwierzytelnioną kserokopią

Dowód 4: uwierzytelniona kopia deklaracji wekslowej z dnia ……………

Dowód 5: uwierzytelnione kserokopia wezwania do wykupu weksla z dnia …………. wraz z potwierdzeniem nadania listu poleconego.

Ponieważ pozwany nie zareagował na wezwanie oraz nie uregulował należności wekslowej pomimo wezwania go do wykupu weksla, pozew niniejszy stał się konieczny i w pełni uzasadniony.

    Podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Powoda…………………………………

Jeżeli:
– nie chcesz ryzykować popełnienia błędu
– nie wiesz jak sprawnie zabezpieczyć się na majątku dłużnika
– chciałbyś skorzystać z fachowej pomocy
Skontaktuj się z nami!     

Dla klientów, których wierzytelność zabezpieczona jest wekslem, mamy bardzo korzystną  ofertę prowizyjną.

 

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285