Wniosek o wszczęcie egzekucji – wzór (wersja rozbudowana).

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek egzekucyjny, musisz wiedzieć, że:

  • od treści Twojego wniosku zależy, co zostanie zrobione w toku egzekucji. Komornik bowiem wykonuje tylko czynności zawnioskowane przez wierzyciela,
  • im więcej wskażesz ustalonych przez siebie składników majątkowych dłużnika, tym większe będziesz miał szanse na wyegzekwowanie należności,
  • w trakcie egzekucji możesz uzyskać informacje pomocne do wszczęcia innych działań wobec dłużnika, np. skargi paulińskiej, zawiadomienia do prokuratury itp.
  • wniosek jest też sygnałem dla komornika czy jesteś wierzycielem wymagającym, znającym swoje prawa i potrafiącym rozliczyć komornika z wykonanych czynności.

Poniżej prezentujemy wzór opracowanego przez nas wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Oczywiście jego treść jest każdorazowo modyfikowana na potrzeby konkretnej sprawy, np. do samego Urzędu Skarbowego mamy katalog około 30 pytań. 

Wniosek o wszczęcie postepowania egzekucyjnego - przykładowy wzór.

Miejscowość, dnia ………………………… r.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla …………….
Nazwisko i adres komornika

Wierzyciel: Pełne dane
Pesel/NIP ………………………………………

Dłużnik Pełne dane
Pesel/NIP …………………………………….
imiona rodziców ……………………………………

                                                  WNIOSEK EGZEKUCYJNY

I Na podstawie orzeczenia …………….. Sądu ………….w……………………………… Wydział …………. z dnia ……………… sygn. akt ………………………………… wnoszę o:

1.Wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji w celu wyegzekwowania:
– należności głównych …………………………zł
– odsetek ……………………………………….zł
– kosztów postępowania sądowego ………..zł
– kosztów postępowania klauzulowego…….zł

2. Przekazanie wyegzekwowanych kwot na rachunek bankowy o numerze: …………………….

3. Zajęcie rachunków bankowych dłużnika o numerach ………………… oraz wszystkich innych ustalonych w toku egzekucji (przy ustaleniu numerów rachunku pomocny może okazać się Wykaz Podatników VAT).

4. Zajęcie wierzytelności przysługujących dłużnikowi od:……………………………oraz innych ustalonych w toku egzekucji (w tym miejscu wskaż wszystkich znanych kontrahentów dłużnika oraz inne podmioty, od których dłużnikowi mogą przysługiwać należność np. Urząd Skarbowy, ZUS, firma faktoringowa, operatorów terminali płatniczych, firm ubezpieczeniowych itp.).

5. Zajęcie ruchomości należących do dłużnika …………………………………………., w tym tych znajdujących się w miejscu zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie wnoszę o poinformowanie wierzyciela o terminie planowanych czynności terenowych, celem umożliwienia mu uczestnictwa w trakcie dokonywanych czynności.
(wskaż wszystkie znane ruchomości należące do dłużnika)

II. Ponadto zlecam poszukiwanie majątku dłużnika poprzez:

1. Wystąpienie do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności dłużnika w celu ustalenia:
– czy dłużnikowi przysługują wierzytelności od Urzędu Skarbowego,
– wskazania numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez dłużnika do Urzędu Skarbowego oraz tych, z których dłużnik dokonuje płatności na rzecz Urzędu Skarbowego,
– czy dłużnik składa deklaracje podatkowe, jeżeli tak to jakiego rodzaju wraz ze wskazaniem dat ich wpływu,
– czy były lub są prowadzone przeciwko dłużnikowi przez Urząd Skarbowy postępowania egzekucyjne, jeżeli tak, to do jakich składników majątkowych zostały skierowane i z jakim skutkiem były prowadzone,
– czy dłużnik był stroną czynności cywilnoprawnych jako nabywca lub zbywca składników majątkowych, jeżeli tak to wnoszę o wskazanie informacji o dokonanych czynnościach,
– czy dłużnik złożył deklaracje PIT- 8c , a jeżeli tak to proszę o wskazanie biura maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych,

2. Zwrócenie się do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu uzyskania informacji, czy na dłużnika zarejestrowane są pojazdy, a jeśli tak – jakie są ich numery rejestracyjne. 

3. Zwrócenie się do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w celu uzyskania informacji o nieruchomościach stanowiących własność dłużnika oraz zbytych przez dłużnika w ostatnich 5 latach.

4. Zwrócenie się do Katastru Nieruchomości w ………………w celu uzyskania informacji o nieruchomościach stanowiących własność dłużnika oraz zbytych przez dłużnika w ostatnich 5 latach.

5. Wystąpienie do rejestru Ognivo w celu uzyskania informacji o rachunkach bankowych dłużnika, a następnie zajęcie ujawnionych rachunków. Ponadto wnoszę o uzyskanie historii rachunków bankowych dłużnika z ostatnich 12 miesięcy.

6. Zwrócenie się do właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o udzielenie informacji o przysługujących dłużnikowi świadczeniach oraz o płatnikach składek na obowiązkowe ubezpieczenia, a następnie zajęcie przysługujących dłużnikowi świadczeń.

7. Wystąpienie do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w celu uzyskania informacji o posiadanych przez dłużnika udziałach w podmiotach zarejestrowanych w KRS oraz skierowanie egzekucji do ujawnionych praw i wierzytelności.

III. Wnoszę o wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku, a w przypadku gdy dłużnik nie złoży wykazu lub odmówi udzielenia odpowiedzi na pytania, wnoszę o wydanie postanowienia nakładającego na dłużnika karę grzywny, ewentualne przymusowe doprowadzenie dłużnika lub zamianę grzywny na areszt.

IV. Wnoszę o udzielenie informacji czy wobec dłużnika są lub były prowadzone inne postępowania egzekucyjne, jeśli tak to z jakim skutkiem. W razie pozytywnej odpowiedzi na ww. pytanie, wnoszę o wskazanie na jaką sumę są obecnie prowadzone wszystkie egzekucje wobec dłużnika i na rzecz ilu wierzycieli one się toczą oraz kiedy zostały wszczęte najwcześniejsze postępowania egzekucyjne.

V. Wnoszę o bieżące informowanie wierzyciela o przedsięwziętych czynnościach oraz otrzymanych odpowiedziach na złożone zapytania i dokonane zajęcia w prowadzonym postępowaniu. Zwracam się również o przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną na adres e-mail ……………………………….

VI. Jeśli wybierasz komornika spoza właściwości miejscowej do wniosku należy złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że dokonuję wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w ………………..do prowadzenia egzekucji zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych.

z poważaniem

Załącznik:
– oryginał orzeczenia

Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze skutecznego komornika, ustaleniu majątku dłużnika i obsłudze prawnej w zakresie postępowania egzekucyjnego, zadzwoń do nas lub napisz e-mail.

 

 

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285