Weksel z deklaracją – darmowy wzór

Weksel in blanco – od lat uznawany jest za najprostszą i jedną ze skuteczniejszych form zabezpieczenia spłaty wierzytelności. Co istotne możesz to zrobić sam kierując się poniżej zamieszczonym przykładem.

Najważniejsze korzyści związane z posiadaniem weksla to:
– niższe koszty sądowe niż w standardowym postępowaniu upominawczym,
– uzyskanie nakazu zapłaty umożliwiającego wszczęcie postępowania zabezpieczającego lub ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika, już w chwili wydania nakazu,
– szybkie uzyskania tytułu wykonawczego, bez czekania na uprawomocnienie się nakazu zapłaty.

Poniżej zamieściliśmy przykład weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej.

Weksel własny

………………………………..                                                              ………………………
miejsce wystawienia                                                            data wystawienia

…………………………………………………. zapłacę….. ……………………… za ten weksel własny na zlecenie
termin płatności

………………………………………………………………………….
wierzyciel (remitent)

…………………………………. zł
suma pieniężna

sumę………………………………………………………………………………………………………………………… zł
(suma pieniężna słownie)

……………………………..
miejsce płatności weksla

WYSTAWCA WEKSLA

Jan Kowalski (odręczny podpis)

 

DEKLARACJA WEKSLOWA

………………………., dnia ………………….roku

1. Ja niżej podpisany Jan Kowalski zamieszkały w Warszawie przy ulicy Zamkowej 3 prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hunter Jan Kowalski z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamkowej 3, NIP: 888 77 111 niniejszym składam deklarację wekslową do weksla własnego in blanco służącego jako zabezpieczenie zapłaty należności za towary sprzedane mojej firmie przez firmę Ro-Mex sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie NIP. 733 556 665 zwaną dalej” Ro-Mex” w załączeniu składam do dyspozycji „Ro-Mex” weksel własny in blanco.
2. W przypadku niezapłacenia przeze mnie faktur wystawionych przez „Ro-Mex”, „Ro-Mex” ma prawo wypełnić złożony weksel na sumę odpowiadającą niespłaconej łącznej kwocie faktur wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych wg. stanu na dzień wystawienia weksla oraz weksel opatrzyć klauzulą „bez protestu” i datą oraz miejscem płatności wedle swego uznania.
3. Uprawnienie do wypełnienia weksla wygasa z dniem spłaty pełnej kwoty należności wraz z należnymi odsetkami i po trzech dniach od tej daty powstaje obowiązek „Ro-Mex” do zwrotu niewykorzystanego weksla.
4. Na 7 (siedem) dni przed terminem płatności weksla, „Ro-Mex” zobowiązana jest powiadomić mnie listem poleconym wysłanym na adres ul. Zamkowa 3, Warszawa o wypełnieniu weksla.
5. Niniejszym zobowiązuję się do poinformowania „Ro-Mex” o każdej zmianie mojego adresu. 

WYSTAWCA WEKSLA

Jan Kowalski (odręczny podpis)


Zamierzasz wezwać dłużnika do wykupu weksla, przejdź do artykułu wezwanie-do-wykupu-weksla-wzor.

Zlecając nam do windykacji należność zabezpieczoną wekslem, uzyskasz korzystniejsze warunki windykacji niż wskazane w zakładce Wycena.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285