Wezwanie do wykupu weksla – wzór

Wezwanie do wykupu weksla inicjuje postępowanie związane z dochodzeniem należności zabezpieczonych wekslem. Samo wypełnienie weksla i wezwanie do jego wykupu pozornie wydaje się prostą czynnością. Jednak jeśli decydujesz się na samodzielne wypełnienie weksla, musisz wiedzieć, że:
– weksel możesz wypełnić tylko raz. Poprawki, korekty, skreślenia mogą dać dłużnikowi argumenty do zakwestionowania roszczenia,
– wypełnienie weksla niezgodnie z deklaracją wekslową może uruchomić lawinę komplikacji związanych nie tylko z długotrwałym i kosztownym procesem, ale doprowadzić do sytuacji, w której wierzyciel zamiast nakazu zapłaty zostanie obciążony kosztami sądowymi.

Poniżej prezentujemy przykład zawiadomienia o wypełnieni weksla i wezwania do jego wykupu.

                                                                                                  Kraków, dnia 27-05-2020

Jan Kowalski
ul. Z…… , Warszawa

ZAWIADOMIENIE O WYPEŁNIENIU WEKSLA I WEZWANIE DO JEGO WYKUPU

Działając w imieniu i na rzecz spółki R…… sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zawiadamiam, iż weksel in blanco dany przez Pana na zabezpieczenie należności R……. sp. z o.o. został wypełniony na kwotę 100 100zł. (słownie: sto tysięcy, sto złotych). Wskazana kwota obejmuje zobowiązanie Pana wobec R…… sp. z o.o. z tytułu nieuregulowanych faktur VAT wraz z należną kwotą odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych liczonych od terminów ich wymagalności do dnia niniejszego wezwania.
W związku z powyższym wzywam Pana do wykupu tego weksla w terminie 3 dni od dnia jego płatności.
Płatność weksla określona została na dzień 04-06-2020 a miejsce płatności w siedzibie R….. sp. z o.o. w Krakowie przy ul. …….. Za terminową zapłatę sumy wekslowej uznana zostanie również wpłata dokonana na rachunek bankowy firmy R….. sp. z o.o. o numerze 00 1111 1111 2222 1000 0090.

W razie niewykupienia weksla w zakreślonym powyżej terminie cała suma wekslowa wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych, będzie dochodzona na drodze postępowania sądowego i przymusowo egzekwowana, co może narazić Pana na dodatkowe, wysokie koszty sądowe i egzekucyjne.

Z poważaniem

Jeżeli posiadasz weksel i chciałbyś zlecić sprawę do windykacji- zadzwoń do nas.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285