Wniosek o doręczenie pisma przez komornika – wzór

Otrzymałeś pismo z sądu z informacją o konieczności doręczenia pozwu o zapłatę za pośrednictwem komornika? Skorzystaj z wzoru pisma przewodniego do komornika, które zamieszczamy poniżej.
Zanim przystąpisz do sporządzenia wniosku, pamiętaj, że:

  1. Masz 2 miesiące na przesłanie do sądu potwierdzenia doręczenia pozwu pozwanemu za pośrednictwem komornika albo wskazania aktualnego adresu pozwanego lub dowód, że przebywa on pod adresem wskazanym w pozwie.

  2. Doręczenie wiąże się z koszami, Komornik zażąda opłaty stałej w kwocie 60zł., oraz ewentualnych kosztów dojazdu poza miejscowość będącą siedzibą komornika.

  3. Dodatkowe podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu pozwanego (jeżeli doręczenie na pierwotny adres będzie nieskuteczne) wiąże się z opłatą stałą w kwocie 40zł. plus koszty korespondencji i zapytań.

WZÓR WNIOSKU O DORĘCZENIE PISMA PRZEZ KOMORNIKA

…………………..dnia………………..

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym…………….

Wnioskodawca -Powód

……………………………………….

zamieszkały/z siedzibą…………………………

 

Adresat-Pozwany

…………………………………

zamieszkały………………………………….

NIP……………………….PESEL…………………………

WNIOSEK O DOKONANIE DORĘCZENIA

Niniejszym wnoszę o doręczenie adresatowi załączonej do niniejszego wniosku korespondencji na adres wskazany powyżej. Jednocześnie w razie niedoręczenia pisma adresatowi wnoszę o:

rozpytanie osób zamieszkujących w przedmiotowym lokalu (w razie ich nieobecności, wnoszę o rozpytane sąsiadów) czy adresat jest im znany, kiedy go ostatnio widzieli i czy przebywa na stałe w lokalu.

podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnych adresów zamieszkania poprzez złożenie zapytania do ZUS, US oraz banków w których adresat posiada rachunki.

……………………………………………

Jeżeli doręczenie okaże się nieskuteczne, komornik nie ustali innego adresu dłużnika, a Ty nie posiadasz dowodu, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie, sprawa w związku z art 177 pkt 6 k.p.c. zostanie zawieszona. Od chwili zawieszenia masz trzy miesiące na złożenie wniosku o podjęcie postępowania, brak wniosku będzie skutkował umorzeniem postępowania na podstawie art 182 pkt 1 k.p.c.

Do rozważenia pozostaje złożenie wniosku do sądu o ustanowienie kuratora dla dłużnika nieznanego z miejsca zamieszkania. Będzie się to jednak wiązało z kosztami, o których dowiesz się więcej TU


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285