Umowa Pożyczki – wzór

Zanim zdecydujesz się na udzielenie pożyczki musisz wiedzieć, że:
– zgodnie z art 720 § 2 kc każda pożyczka przekraczająca 1000 zł powinna być udokumentowana,
– umowę pożyczki warto zabezpieczyć np. wekslem, hipoteką, aktem notarialnym o poddaniu się egzekucji (więcej na ten temat znajdziesz TU),
– dla celów dowodowych, najlepiej będzie, jeśli pożyczone środki wpłacisz na konto pożyczkobiorcy,
– jeśli spłata pożyczki miałby nastąpić w ratach, to dopilnuj aby w umowie znalazł się zapis, że brak spłaty jednej z rat powoduje natychmiastową wymagalność całej pozostałej do spłaty należności,
– zwróć uwagę, aby w umowie znalazły się dokładne dane pożyczkobiorcy (adres, Pesel, imiona rodziców).

Poniżej zamieszczamy wzór umowy pożyczki i zachęcamy do jego stosowania.

 

                      Umowa pożyczki – wzór

 

Zawarta……………………………………. w………………………………..

                     (data)                     (miejscowość)

pomiędzy:
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
dalej zwanym Pożyczkodawcą
a
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
dalej zwanym Pożyczkobiorcą

                                                                                           § 1
1.Przedmiotem umowy jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie……………………………(słownie:……………………………………………….. ).
2.Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy wymienioną kwotę pieniężną, której odbiór Pożyczkobiorca kwituje przez podpisanie niniejszej umowy.

                                                                                           § 2
1.Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu pożyczki w terminie do dnia…………..
2.Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę pożyczki wraz z odsetkami w wysokości…………..rocznie, licząc za okres od dnia podpisania umowy do dnia zwrotu pożyczki.
3 Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę przed ustalonym terminem. W takim przypadku odsetki od kwoty pożyczki zostaną naliczone do dnia zapłaty.
4
. Niespłacenie pożyczki w ustalonym terminie powoduje przekazanie sprawy do firmy windykacyjnej Progress z siedzibą we Wrocławiu www.e-progress.com.pl .      
                                                             § 3
Pożyczkobiorca zapewnia, że:
– jego sytuacja finansowa jest dobra.
– nie toczą się wobec niego żadne postępowania prawne, mogące mieć negatywny wpływ na jego sytuację gospodarczą i finansową, oraz oświadcza, że nie ma podstaw, aby takie postępowania zostały przeciwko Niemu wytoczone w przyszłości;
-nie jest dłużnikiem niewypłacalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

                                                                                          § 4
Wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej umowy ponosi Pożyczkobiorca.

                                                                                          § 5
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

                                                                                          § 6
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                                          § 7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

……………………….                                                                    …………………………………

Pożyczkodawca                                                                          Pożyczkobiorca

 


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285