Zabezpieczenie na rachunku dłużnika – wzór wniosku do komornika, wysokość opłat.

Postępowanie zabezpieczające polega na zabezpieczeniu roszczeń wierzyciela, co do których nie został jeszcze wydany tytuł wykonawczy. Innymi słowy wierzyciel jeszcze w trakcie procesu sądowego, może poprzez komornika dokonać zajęcia rachunków bankowych dłużnika.
Skuteczne zabezpieczenie roszczenia:
– zniechęca dłużnika to przedłużania procesu sądowego,
– skłania dłużnika do dobrowolnej spłaty długu,
– ułatwia wyegzekwowanie należności po zakończeniu procesu sądowego.
Z punktu widzenia wierzyciela, zabezpieczenie niesie wiele korzyści, ale wiążę się również z opłatami, których wysokość znacznie wzrosła po 28 września 2023 r.

Z poniższego wpisu dowiesz się:
Jak przygotować wniosek o zabezpieczenie do komornika.
Ile kosztuje zabezpieczenie roszczenia.

Jak przygotować wniosek o zabezpieczenie do komornika – wzór wniosku.

Komornik wykonuje zabezpieczenie na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku wraz z tytułem zabezpieczania, którym może być:
– postanowienie sądu,
– nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym,
wyrok sądu pierwszej instancji w sprawach gospodarczych, zasądzający świadczenie w pieniądzu lub rzeczach zamiennych.
We wniosku o zabezpieczenie należy wskazać strony postępowania, tytuł zabezpieczenia, kwotę do zabezpieczania, sposób dokonania zabezpieczenia.

Przykładowy wniosek o zabezpieczenie na rachunku dłużnika.

………………., dnia ……………….. roku

 

Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym

………………………………….

Uprawniony:  ……………………………………….

PESEL/KRS: …………….NIP: ……………………

Obowiązany: …………..…………………………..

PESEL/KRS: …………….. / NIP: ……………….

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia

Na podstawie  ………… (dane tytułu zabezpieczenia) z dnia ……………….. roku wydany przez Sąd ……………….., sygn. akt ……………….., niniejszym wnoszę o zabezpieczenie roszczenia:

  • należności głównej ……………….
  • odsetek ustawowych ………….
  • kosztów procesu ………..

poprzez zajęcie …….. (wskazanie sposobu dokonania zabezpieczenia np. rachunków bankowych o numerze……..)

Oświadczam, że wyboru komornika dokonuję w oparciu o uprawienie zawarte w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (jeśli wniosek jest kierowany do komonika spoza rewiru)

………………………..
podpis

W załączeniu oryginał tytułu zabezpieczenia.

Ile kosztuje zabezpieczenie roszczenia na rachunku dłużnika.

Od 28 września 2023 r. po nowelizacji art. 31 Ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (sejm.gov.pl) koszty postępowania wynoszą odpowiednio:

  1. Opłata stała od wniosku o zabezpieczenie roszczenia pieniężnego wynosi 300 złotych

  2. W razie wykonania zabezpieczenia roszczenia pieniężnego, komornik pobiera od wnioskodawcy opłatę stosunkową w wysokości 10% wartości mienia objętego zabezpieczeniem. Opłata ta podlega zmniejszeniu o wysokość opłaty stałej, o której mowa w pkt. 1

  3. W razie umorzenia postępowania o wykonanie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym na wniosek uprawnionego albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c, uprawnionego obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia, które miało podlegać zabezpieczeniu. Jeżeli jednak uprawniony wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez obowiązanego, uprawnionego obciąża opłata w wysokości 2% świadczenia, które miało podlegać zabezpieczeniu.

Czy warto wnosić o zabezpieczenie pełnej kwoty roszczenia?

Wierzyciel dysponując tytułem zabezpieczenia, przykładowo kwoty 100 000 zł nie musi wnosić do komornika, o zabezpieczenie pełnej kwoty. Aby nie narażać się na stosunkowo duże koszty, może wnieść o zabezpieczenie kwoty np. 20 000 zł, wówczas w razie wykonania zabezpieczenia zapłaci opłatę stosunkową 2 000 zł, zamiast 10 000 zł przy zabezpieczeniu 100 000 zł. W międzyczasie może podjąć negocjacje z dłużnikiem, polegające na skłonieniu go do dobrowolnej i bezpośredniej spłaty długu, pod rygorem zabezpieczenia pozostałej kwoty.
Powyższe działanie niesie ze sobą też pewne ryzyko, polegające na tym, że dłużnik czas negocjacji wykorzysta na wyzerowanie rachunków bankowych, tym samym utrudni wierzycielowi zabezpieczenie pozostałej kwoty.

Czy do postępowania zabezpieczającego potrzebujesz pełnomocnika?

Sposób naliczania opłat, procedura ich odzyskania od dłużnika, ryzyko trafienia na opieszałego komornika – wszystko to sprawa, że przeprowadzenie skutecznego i ekonomicznego postępowania zabezpieczającego, staje się nie lada wyzwaniem dla wierzyciela. Dlatego podejmując działania w kierunku zabezpieczenia roszczenia, warto skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, mającego doświadczenie w tym zakresie.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285