Jak odzyskać rekompensaty za niezapłacone w terminie faktury – windykacja rekompensat.

10 lat – tyle upłynęło od wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Pomimo stosunkowo długiego okresu obowiązywania ustawy, nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z możliwości dochodzenia rekompensat za niezapłacone w terminie faktury. Również sam sposób naliczania rekompensat nie dla każdego jest oczywisty. Dlatego w niniejszym wpisie zebraliśmy informacje o rekompensatach, które powinny być znane każdemu przedsiębiorcy.

Co to jest rekompensata za koszty odzyskiwania należności?

Najprościej rzecz ujmując – rekompensata należy się wierzycielowi, który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sprzedał innemu przedsiębiorcy usługę lub towar, za który nie otrzymał zapłaty w terminie wskazanym w wystawionej fakturze. Podstawą prawną do naliczania rekompensat jest art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Akt prawny (sejm.gov.pl).

Jak obliczyć rekompensatę?

Rekompensata przysługuje od dnia nabycia uprawnienia do odsetek i stanowi ona równowartość:
40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Równowartość kwoty rekompensaty, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.
Archiwalne kursy euro znajdują się na stronie NBP
Kursy | NBP

Rekompensata jedna czy rekompensat wiele?

Bywa, że wierzyciel ma kilkadziesiąt a nawet kilkaset niezapłaconych w terminie faktur i to przez tego samego kontrahenta. Powstaje zatem pytanie, czy takiemu wierzycielowi przysługują rekompensaty od każdej niezapłaconej w terminie faktury, czy tylko jedna „zbiorcza” rekompensata. Oczywiście dłużnicy najchętniej zapłaciliby jedną rekompensatę i uznaliby sprawę za zakończoną, powołują się przy tym na tzw. zasady współżycia społecznego oraz na niewspółmierną dolegliwość w obowiązku zapłaty kilkudziesięciu rekompensat. W tym miejscu dla wszystkich mających wątpliwości, czy można obciążyć dłużnika wieloma rekompensatami, czy tylko jedną, polecamy zapoznanie się z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2023 r. o sygn. C-78/22 EUR-Lex – 62022CJ0078 – EN – EUR-Lex (europa.eu) Konkluzje płynące z tego wyroku są jednoznaczne – rekompensata jest należna wierzycielowi od każdej niezapłaconej w terminie faktury również wtedy, gdy wartość faktury jest niska, a nawet niższa niż wysokość rekompensaty.

Dochodzenie rekompensat na drodze sądowej.

Samo złożenie pozwu o zapłatę rekompensat nie powinno stanowić problemu, zwłaszcza wtedy gdy należność podstawowa nie została jeszcze zapłacona. Wzór takiego pozwu publikujemy we wpisie Pozew o zapłatę faktur – wzór dla przedsiębiorcy (e-progress.com.pl) Większe perturbacje pojawiają się, gdy kontrahent zapłacił faktury nieznacznie spóźniając się z zachowaniem ich terminów zapłaty. Wówczas nie każdy z pozwanych będzie skory do pogodzenia się z nakazem zapłaty kilkudziesięciu rekompensat i prawdopodobnie zakwestionuje wydane orzeczenie. Nie chcemy inspirować dłużników, podpowiadając na jakie okoliczności powołują się pozwani składając zarzuty do nakazów. Jednak fakty są takie, że dotychczas nie mieliśmy sprawy, w której pozwanemu skutecznie udałoby się zarzucić zasadność obowiązku zapłaty rekompensat.

Zlecenie windykacji rekompensat.

Wierzyciele, którzy nie chcą zaprzątać sobie głowy wyliczaniem rekompensat, dochodzeniem ich na drodze sądowej, a następnie egzekwowaniem przez komornika mogą zlecić naszej firmie windykację rekompensat. Wśród zlecanych nam do windykacji spraw da się zauważyć, że o ile mikroprzedsiębiorcy ostrożnie korzystają z możliwości egzekwowania rekompensat to już większe firmy bez sentymentów i stanowczo oczekują windykacji rekompensat, od każdej niezapłaconej w terminie faktury. Zdarza się, że przedmiotem zleconej nam windykacji są rekompensaty o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego zachęcamy do sprawdzenia, czy wśród byłych lub obecnych kontrahentów znajdują się notoryczni spóźnialscy, którzy nadużywali instytucję kredytu kupieckiego wielokrotnie płacąc po terminie swoje zobowiązania.

Koszty rekompensat a koszty windykacji.

Koszty rekompensaty to jedno, a co z kosztami windykacji, czy nimi również można obciążyć dłużnika – o tym szerzej przeczytasz
Windykacja na koszt dłużnika – w praktyce (e-progress.com.pl)
Czy można obciążyć dłużnika kosztami windykacji? (e-progress.com.pl)


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285