Częściowa spłata długu – co oznacza dla wierzyciela.

Częściowa spłata długu okazuję się świetnym sposobem na… uniknięcie spłaty zobowiązania. Jak to możliwe, pokażemy na konkretnym przykładzie:

Dłużnik ma do zapłaty fakturę na kwotę 100 000 zł, wpłaca co tydzień kilkaset złotych. Przy okazji zwodzi wierzyciela kolejnymi obietnicami:
– Wpłacam ile mam, też czekam na pieniądze od swoich klientów – to na początku.
– W sądzie nic nie wskórasz, bo wyrażam dobrą wolę spłaty – to po kilku miesiącach, gdy wierzyciel grozi oddaniem sprawy do sądu.
– Nie martw się twoja faktura się nie przedawni, przecież wpłaty przerywają bieg przedawnienia – to jak zbliża się termin przedawnienia faktur.
I tak mijają tygodnie, miesiące, aż przychodzi czas kiedy wierzytelność ulega przedawnieniu.

Taki obrót sprawy bierze się z błędnej interpretacji faktu częściowej spłaty długu. W związku z tym, postanowiliśmy rozwiać wątpliwości związane z częściowymi wpłatami, udzielając odpowiedzi na poniższe pytania.

Czy częściowa wpłata jest uznaniem całego długu?

Częściowa spłata długu, nie jest tożsama z uznaniem przez dłużnika całej należności za bezsporną. Nawet jeśli dłużnik spłacił znaczną część długu to nie oznacza, że tym samym uznał całe roszczenie przysługujące wierzycielowi.

Czy częściowa spłata długu przerywa bieg przedawnienia?

Jeśli dłużnik spłaca dług w częściach, to poszczególne wpłaty nie przerywają biegu przedawnienia całej pozostałej do zapłaty należności.

Czy sąd wyda nakaz zapłaty, jeśli dług jest częściowo spłacany?

Tak, częściowe wpłaty nie są okolicznością, która spowoduje, że wobec pozwanego dłużnika nie zostanie wydany nakaz zapłaty.

Czy częściowe wpłaty należy traktować jako wykazanie dobrej woli?

Mityczna „dobra wola” w postaci drobnych wpłat jest wykorzystywana przez dłużników w celu poprawienia swojego wizerunku procesowego przede wszystkim w sprawach karnych. Prowadzący postępowanie karne zwykle właściwie interpretują, czy wpłata wynika z chęci naprawienia szkody, czy też zrobiona jest w celu uniknięcia wyroku karnego.

Czy dłużnik może dogadać się z komornikiem na częściowe wpłaty?

Dłużnicy często używają argumentów w stylu – „jak oddasz sprawę do egzekucji to dogadam się z komornikiem i będę spłacał po kilkaset złotych i nic mi nie zrobisz”. To kolejny blef rozpowszechniany przez dłużników. Prawda jest taka, że komornik nie może odstąpić od wykonania zawnioskowanych przez wierzyciela czynności bez jego zgody i akceptacji oraz samodzielnie decydować o rozłożeniu spłaty należności na raty.

Jak rozliczyć częściowe spłaty?

Dłużnicy mający kilka niezapłaconych faktur wobec tego samego wierzyciela, świadomie dokonują częściowych wpłat na wyrywkowo wybrane faktury, lub też w ogóle nie tytułują przelewów. Wszystko po to, aby utrudnić wierzycielowi ewentualne dochodzenie należności na drodze sądowej.
Z pomocą, jak wyjść z takiego galimatiasu przychodzi art 451 k.c. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (sejm.gov.pl) zgodnie z którym:

§ 1. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.
§ 2. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu.
§ 3. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych – na poczet najdawniej wymagalnego.

Podsumowanie

Częściowa spłata zobowiązania jest dobrym rozwiązaniem dla wierzyciela, ale pod warunkiem, że odbywa się na zasadach z góry określonych i zaakceptowanych przez wierzyciela. Najlepiej jeśli realizowana jest w formie Ugody z dłużnikiem – wzór (e-progress.com.pl). W innym przypadku drobne wpłaty niewspółmierne do wysokości zobowiązania są najczęściej grą dłużnika na zwłokę.
Nie zwlekaj wówczas z podjęciem działania, zadzwoń do nas i odzyskaj należne Ci pieniądze.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285