Jak szybko zająć dłużnikowi konto, wierzytelności, nieruchomości.

Masz niezapłacone przez kontrahenta faktury i chciałbyś jak najszybciej zablokować majątek dłużnika?
Dowiedz się co zrobić, aby w możliwie najkrótszym czasie zająć dłużnikowi konto, wierzytelności, nieruchomości.

1. Uzyskanie tytułu zabezpieczającego
Aby zająć składniki majątkowe dłużnika w pierwszej kolejności powinieneś uzyskać w sądzie odpowiednie orzeczenie – nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym albo postanowieniem sądu o udzieleniu zabezpieczenia.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Postanowienie o zabezpieczeniu
Podstawa prawna Artykuł 485 k.p.c. Artykuł 730 k.p.c.
Warunki wydania

Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, na podstawie pozwu o zapłatę, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:
1) dokumentem urzędowym;
2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu

Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości

Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 424), odsetek w transakcjach handlowych określonych w tej ustawie lub rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy.

Sąd wydaje postanowienie o zabezpieczeniu na podstawie wniosku.

Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.
Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia uważa się za uprawdopodobniony, gdy żądającym zabezpieczenia jest powód dochodzący należności zapłaty z tytułu transakcji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w przypadku gdy wartość tej transakcji nie przekracza 75 000 złotych, a dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące.

Przykład wniosku wniosek-o-zabezpieczenie-roszczenia

Czas oczekiwania na wydanie.

Wydania nakazu zapłaty, rozpoznania sprawy lub nadania jej innego biegu powinno odbyć się nie później niż dwa miesiące od dnia wniesienia pozwu, a jeżeli pozew był dotknięty brakami – od dnia ich usunięcia.

W praktyce nakaz w postępowaniu nakazowym wydawany jest w terminie 3-6 tygodni od złożenia pozwu, choć zdarzają się i nakazy zapłaty wydane w 3 dni po wpłynięciu pozwu do sądu.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu. Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku.

W praktyce postanowienie wydawane jest w kilka dni od wpłynięcia wniosku do sądu.

Jak przyspieszyć postępowanie Unikaj błędów i braków formalnych w złożonych pismach.

Jeżeli możesz złóż i odbierze dokumenty bezpośrednio w sądzie, bez korzystania z doręczenia korespondencji za pośrednictwem poczty, zyskasz na tym ok 2 tygodnie.

Jeśli sąd jest opieszały, nie pozostawaj bierny, dzwoń, pisz e-maile i pisma z prośbą o przyspieszenie procedowania w sprawie.

2. Wykonanie zabezpieczenia
Jeśli zdobyłeś tytuł zabezpieczający, możesz:

– Obciążyć nieruchomość dłużnika poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej – w tym celu należy złożyć wniosek do sądu, do wydziału ksiąg wieczystych wraz z tytułem zabezpieczenia. Zajęcie liczy się od chwili złożenia wniosku.
Opłata sądowa wynosi 200 zł.

– Zająć rachunki bankowe dłużnika oraz przysługujące mu wierzytelności np. płatność od kontrahenta. Zajęcie dokonywane jest poprzez złożenie do komornika wniosku wraz z tytułem zabezpieczającym, w związku z tym znajdź komornika, który zarejestruje sprawę i niezwłocznie dokona zajęć.
Opłata związana z wszczęciem postępowania wynosi 5% wartości zabezpieczanego roszczenia, należy ją uiścić na konto komornika.

Pamiętaj, że czas ma decydujące znaczenie dlatego zarówno w jednym jak i drugim przypadku warto bezpośrednio w sądzie lub w kancelarii komornika złożyć właściwe wnioski.

Dla przykładu, zakładając optymistyczny scenariusz:
1 grudnia – składamy do sądu wniosek o udzielenie zabezpieczenia
4 grudnia – sąd wydaje postanowienie, które odbieramy osobiście.
Następnie tego samego dnia z wnioskiem udajemy się do komornika, który „od ręki” dokonuję wnioskowanych zajęć na rachunkach i wierzytelnościach dłużnika.
Tak więc, możliwe jest, że w ciągu 4 dni uda nam się dokonać zabezpieczenia na majątku dłużnika.

Szybkość w zabezpieczeniu jest tak ważna, ponieważ:
– dłużnik w każdej chwili może podjąć działania zmierzające do ukrycia lub wyzbycia się majątku,
– inni wierzyciele mogą nas uprzedzić i zająć majątek dłużnika na poczet przysługujących im należności.
– skuteczne zabezpieczenie zniechęca dłużnika do przeciągania procesu i motywują do dobrowolnej spłaty zobowiązania.
– ustanowienie hipoteki może zabezpieczyć wierzytelność nawet w przypadku późniejszej upadłości dłużnika.

W całym przebiegu zabezpieczenia poza szybkością, niezmiernie istotne jest ustalenie i właściwy wybór majątku dłużnika do zabezpieczenia. Przyjęło się, ze zabezpieczenie powinno być jak najmniej dotkliwe dla dłużnika, nie zawsze jest to jednak zgodne z interesem wierzyciela, cóż bowiem wierzycielowi po zajęciu np urządzeń technicznych, jeśli w toku długiego procesu stracą one na swojej wartości.
Z naszych doświadczeń wynika, ze najlepsze efekty przynoszą zabezpieczenie środków finansowych oraz hipoteki przymusowe na nieruchomościach dłużnika.
Jeżeli potrzebujesz pomocy w ustaleniu majątku dłużnika na którym realnie mógłbyś zabezpieczyć swoje roszczenia skontaktuj się z nami.


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285