Umowa sprzedaży między firmami- formularz

Zawarcie pisemnej umowy z kontrahentem da Ci szansę na uniknięcie kłopotów w razie konieczności skierowania sprawy do sądu. W odpowiedzi na pozew często okazuje się bowiem że klient, który dopiero co obiecywał zapłatę, nagle zmienia zdanie i twierdzi, że towar był złej jakości, usługa wykonana nieterminowo, lub że… nie uznaje Twoich faktur, bo nic od Ciebie nie kupił! Bez dobrze skonstruowanej umowy, sprawa w sądzie może trwać latami, nie wspominając o braku pewności co do sentencji wyroku.

Umowa pomoże Ci więc udowodnić swoje racje i wygrać sprawę w sądzie. Pamiętaj jednak, że nawet to nie zagwarantuje Ci odzyskania pieniędzy, dlatego warto przed podpisaniem umowy pomyśleć o jej dodatkowym zabezpieczeniu. Można to zrobić na różne sposoby, o których pisaliśmy TU.

Poniżej zamieszczamy wzór umowy i zachęcamy do jego stosowania.

UMOWA SPRZEDAŻY z odroczonym terminem płatności

zawarta w ………………………………………… w dniu …………………………….pomiędzy:

……………………………………………..

NIP:………………….REGON:…………………..

reprezentowanym przez:………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Sprzedawcą

a

……………………………………………..

NIP:………………….REGON:…………………..

reprezentowanym przez:………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Kupującym

Sprzedający i Kupujący dalej łącznie zwani Stronami.

Przedmiotem niniejszej umowy jest ustalenie warunków sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedającego.

                                                                           § 1 Zasady sprzedaży
1. Sprzedawca poprzez zawarcie niniejszej umowy wyraża zgodę na dokonanie sprzedaży z odroczonym terminem płatności.

2. Sprzedaż odbywać się będzie na podstawie doraźnych zamówień Kupującego składanych Sprzedającemu w formie e-mail na adres…………………………..

3. Sprzedający dostarczy zamówione towary a Kupujący potwierdzi fakt ich przyjęcia dokumentem W-Z (wydania zewnętrznego) lub poprzez podpisanie faktury. Podpisując dokument W-Z lub fakturę Kupujący oświadcza, że odebrał towar i nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do jego ilości i jakości.

4. W imieniu Kupującego uprawnionymi do odbioru towaru i podpisywania faktu w jego imieniu są:
………………………………………………………………………………PESEL……………………………..
………………………………………………………………………………PESEL……………………………..

5.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez uzasadnienia.

                                                                              § 2 Warunki płatności.

1.Za dostarczone towary Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności na rzecz Sprzedającego w terminie …………. dni od daty wystawienia faktury VAT, chyba że Sprzedający wskaże Kupującemu w treści faktury VAT inny termin płatności. Kupujący zobowiązuje się regulować terminowo swoje zobowiązania z tytułu niniejszej umowy w drodze przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze ………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Za wykonanie zobowiązania przez Kupującego uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

3. W razie braku płatności w wyznaczonym terminie, Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedający może przekazać wierzytelność do windykacji firmie PROGRESS z siedzibą ul. Kiełczowska 70, 51-354 Wrocław co będzie wiązało się z koniecznością zapłaty przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy rekompensaty za koszty odzyskania należności o których mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

                                                                                § 3 Obowiązki Kupującego

1. Kupujący oświadcza, że nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec swoich kontrahentów oraz podmiotów prawa publicznego, a jeżeli takowe wystąpią, zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Sprzedającego.

2. Kupujący oświadcza, że nie toczą się wobec niego postępowania: sądowe, administracyjne, egzekucyjne oraz zabezpieczające związane z dochodzeniem należności, a jeżeli takowe wystąpią, zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Sprzedającego.

3. Kupujący zobowiązuje się do aktualizacji danych adresowych do czasu całkowitej zapłaty ceny, tj. należności głównej wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami windykacji.

4. Kupujący zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia aktualnego salda wzajemnych rozliczeń pomiędzy Stronami, na wniosek Sprzedawcy.

                                                                                § 4 Reklamacje

1. Reklamacje ilościowe winny być zgłoszone przy odbiorze towaru pod rygorem utraty prawa do ich dochodzenia.

2. Reklamacje jakościowe Kupujący obowiązany jest zgłosić Sprzedawcy w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wydania towarów, pod rygorem utraty praw z tytułu rękojmi.

3. Ewentualne wniesienie reklamacji przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku terminowego uregulowania należności za odebrane towary.

4. W razie bezpodstawnej reklamacji jakościowej rzeczywiste koszty jej sprawdzenia przez Sprzedawcę ponosi Kupujący.

                                                                              § 5 Postanowienia końcowe

1. Umowa niniejsza podlega prawu polskiemu i w zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, w tym jej uzupełnienia, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory wynikłe w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy i zakończone brakiem porozumienia rozpatrywane będą przez właściwy sąd wg siedziby Sprzedawcy.

4. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

 

SPRZEDAWCA                                                                                                       KUPUJĄCY


Wszelkie publikacje udostępnione na stronie internetowej stanowią prezentacje subiektywnego stanowiska w zakresie odzyskiwania należności. PROGRESS nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje. Żadna z informacji znajdujących się na tej stronie nie stanowi porady prawnej. Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem pomocy w odzyskaniu należności prosimy o kontakt e-mail info@e-progress.com.pl lub tel. 518 235 285